Hoppa till innehåll
Media

Professor Jarmo Partanen ska utreda prishöjningarna hos eldistributionsnäten och var sådana sker

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2018 10.10
Pressmeddelande

Det ska utredas närmare vad som orsakar höjningar av avgifterna för elöverföring och var sådana höjningar görs. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt professorn i elektroteknik Jarmo Partanen som utredare. Utredningen inleds i början av juni och ska bli klar till den 15 december 2018.

Utredaren har tillsatts på initiativ av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, och utredarens uppgift är att utarbeta en redogörelse för de bakomliggande orsakerna till höjningar av eldistributionsnätens överföringsavgifter och grunderna för de investeringssätt som nätinnehavarna valt samt söka alternativa sätt att genomföra investeringar som förbättrar leveranssäkerheten och därigenom uppnå kostnadsbesparingar. Utredaren ska också granska hur höjningarna av överföringsavgifterna fördelar sig geografiskt samt utreda frågor som särskilt gäller glesbebyggda områden.

Utredaren ska granska t.ex. överföringsavgifternas roll i det totala elpriset nu och i framtiden, vilken reell inverkan investeringar och åtgärder för leveranssäkerhet har på överföringsavgifterna, leveranssäkerhetskravens inverkan på det ekonomiska läget för distributionsnät i glesbebyggda områden samt vilka alternativa sätt nätbolagen för närvarande har för att uppnå leveranssäkerhetsmålen.

Det ansågs att en utredare behövde tillsättas, eftersom debatten om höjningarna av överföringsavgifterna har fortgått särskilt bland kunder hos distributionsnätsbolag i glesbebyggda områden.

Bakgrunden är de omfattande elavbrotten på 2000-talet och de skyldigheter som ålagts elbolagen på grund av dem

I elmarknadslagen togs det 2013 in bestämmelser om åtgärder för att förebygga elavbrott till följd av snöbelastning eller stormar. De i lagen angivna kraven på förbättring av elnätens leveranssäkerhet före utgången av 2028 medför prishöjningar för kunderna hos de elbolag som gör investeringar i sina distributionsnät. Distributionsnätsbolagen bestämmer själva vilka metoder de använder för att uppnå leveranssäkerhetsmålen.

Exceptionellt stora höjningar av överföringsavgifterna hos vissa distributionsnätsbolag gav 2016 upphov till omfattande allmän uppståndelse och ett stort antal klagomål till konsumenttvistenämnden och konsumentombudsmannen. Efter det infördes i elmarknadslagen 2017 en övre gräns för hur mycket överföringsavgifterna får höjas på ett år. Samtidigt underlättades möjligheten för distributionsnätsbolag i glesbygden att få förlängd tidsfrist för att uppfylla leveranssäkerhetskraven.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828

Tillbaka till toppen