Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapporten: Samarbetet med högskolor och forskningsinstitut stärker små och medelstora företags kunskapsbas och tillväxt

Arbets- och näringsministeriet
17.5.2019 10.01 | Publicerad på svenska 17.5.2019 kl. 12.51
Pressmeddelande

Sjutton procent av de små och medelstora företagen samarbetar med högskolor eller forskningsinstitut. Tolv procent av företagen har samarbete med yrkeshögskolor, sju procent med universitet och fyra procent samarbetar med forskningsinstitut. Samarbetet med universitet och i synnerhet med forskningsinstitut kan betraktas som knappt.

– Små och medelstora företag som samarbetar med högskolor och forskningsinstitut är av väsentlig betydelse för förnyelsen av det finländska näringslivet. Genom att se över vår innovationspolitik och föreslå tilläggsresurser vill vi ge fler företag än tidigare möjligheter till att bedriva ett gynnsamt samarbete, fastslår direktör Olli Koski vid arbets- och näringsministeriet.

De små och medelstora företag som bedriver samarbete skiljer sig från övriga SMF-företag bl.a. genom att de

  • är i högre grad innovativa och utvecklingsorienterade
  • är ofta starkt tillväxtorienterade
  • är i fråga om antalet anställda och omsättning större än övriga SMF-företag i genomsnitt
  • verkar oftare på en riksomfattande och internationell marknad
  • planerar att rekrytera ny arbetskraft oftare än de övriga företagen

När det gäller yrkeshögskolor framhävs utbildning och lärdomsprov bland samarbetsformerna. Samarbetet med universitet och forskningsinstitut gäller oftast utveckling av innovationer, bl.a. genom FoU-verksamhet. I samarbetet med forskningsinstitut betonas även uppdragsforskning och användning av forskningsinfrastruktur.

Samarbetet har lett till stärkt kunskapsbas och kompetens för företagen samt en mer strukturerad syn på kommande utvecklingstrender och marknader. Även pilotprojekt och produkttester samt införande av ny teknik, en ny metod eller ny utrustning var relativt vanliga resultat.

För första gången har data om små och medelstora företags samarbete med högskolor och forskningsinstitut kunnat samlas på riksnivå. Utredningen är unik också i ett internationellt perspektiv, eftersom någon motsvarande undersökning som koncentrerar sig särskilt på företag med färre än 10 anställda inte gjorts tidigare.

I rapporten redogörs det bl.a. för hur många små och medelstora företag som samarbetat med organisationerna i fråga, hurudana de företag som bedriver dylikt samarbete är, hurudan växelverkan de har haft samt vilka resultat samarbetet har bringat.

Resultaten bekräftar uppfattningen att universitet, forskningsinstitut och yrkeshögskolor har olika profiler och styrkor, men ur de små och medelstora företagens synvinkel samtidigt kompetens som kompletterar varandra. Av dem som samarbetar med exempelvis forskningsinstitut bedriver mer än hälften också samarbete med universitet.

Uppgifterna samlades i samband med den SMF-barometerundersökning som Företagarna i Finland, Finnvera Abp och arbets- och näringsministeriet låter genomföra två gånger per år. Taloustutkimus Oy har ansvarat för datainsamlingen och utarbetandet av den tematiska rapporten.

Publikation: Små och medelstora företags samarbete med högskolor och forskningsinstitut (på finska)

Mer information:
Kai Husso, huvudplanerare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 683
Pirjo Kutinlahti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn  0295 048 260

Tillbaka till toppen