Hoppa till innehåll

Regeringen fattade principbeslut om nationell IPR-strategi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.15
Pressmeddelande

Regeringen fattade på sitt allmänna sammanträde den 24 mars 2020 ett principbeslut om en nationell strategi för immateriella rättigheter. Enligt visionen har Finland år 2030 en IPR-miljö som stödjer innovationsverksamhet och kreativt arbete på ett effektivt sätt och som ökar den ekonomiska välfärden och konkurrenskraften med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheterna och olika sociala intressen.

Med immateriella tillgångar avses egendom som inte är fysisk eller konkret. Det kan vara fråga om till exempel en teknisk uppfinning, form eller ett varumärke. Immateriella rättigheter (IPR, Intellectual Property Rights) skyddar immateriella tillgångar. Immateriella rättigheter är alltså till exempel upphovsrätt, mönsterrätt, varumärke och patent.

För att uppnå målen i IPR-strategin föreslår regeringen 15 åtgärder som ministerierna åtar sig att genomföra inom sina ansvarsområden 2022–2030 inom ramen för ministeriernas resurser. 

För att styra och samordna strategiarbetet tillsätter arbets- och näringsministeriet en tjänstemannastyrgrupp som halvårsvis rapporterar till ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer. De intressegrupper som är väsentliga med tanke på strategiåtgärderna engageras tätt i styrgruppens arbete och i arbetet med att genomföra strategin.

Arbets- och näringsministeriet började bereda IPR-strategin våren 2020. Ministeriets styrgrupp blev klar med beredningen i maj 2021. Principbeslutet har beretts tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet.

Mer information:
Tanja Müller, ledande sakkunnig, tfn +358 295 04 7068
Maija Lönnqvist, industriråd, tfn +358 295 04 7105
 

Tillbaka till toppen