Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Johtava asiantuntija Tanja Müller, p. +35 8295047068

Asia

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan laaditaan kansallinen aineettomien oikeuksien strategia (IPR-strategia), jonka avulla aineetonta omaisuutta koskevaa osaamista sekä hallintoa kehitetään ja tehdään nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä. Strategian visiona on, että Suomessa on vuonna 2030 tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö, joka kasvattaa taloudellista hyvinvointia ja kilpailukykyä siten, että perusoikeuksien toteutuminen ja eri yhteiskunnalliset intressit otetaan monipuolisesti huomioon. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan 15 toimenpidettä, joita ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan vastuualueillaan vuosina 2022-2030 siinä määrin, kuin se on niiden resurssien puitteissa mahdollista. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa strategian täytäntöönpanon ohjausta ja koordinointia varten virkamiesohjausryhmän, joka raportoi puolivuosittain hallituksen osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmälle. Strategian toimenpiteiden toteuttamisen kannalta keskeiset sidosryhmät kytketään tiiviisti mukaan ohjausryhmän työhön ja strategian täytäntöönpanoon.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta

Vaikutukset

Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten sekä olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Mahdollisiin lisärahoitustarpeisiin otetaan kantaa tavalliseen tapaan vuosittaisissa valtion talousarviomenettelyissä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen