Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår ändringar i de uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa som gäller kommunförsök med sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2022 13.56
Nyhet

De kommuner som deltar i kommunförsöken med sysselsättning föreslås få ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om kundernas rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Det föreslås att det till kommunernas uppgifter överförs att ge sådana utlåtanden som för närvarande ges till kommunernas kunder vid varje arbets- och näringsbyrå. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen torsdagen den 21 april 2022.

I nuläget har befogenheterna att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden om arbetssökandes rätt till utkomstskydd för arbetslösa inte fördelats på ett ändamålsenligt sätt mellan de kommuner som deltar i kommunförsöket med sysselsättning och arbets- och näringsbyråerna. I fortsättningen ska ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa för kunder hos kommunen i huvudsak behandlas antingen i kommunen inom försöksområdet eller nationellt centraliserat vid Nylands arbets- och näringsbyrå, som sköter uppgifter som kräver prövning på riksnivå. 

Bakgrunden till propositionen är reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, dvs. att ansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Kunderna inom kommunförsöken fortsätter som kunder hos kommunerna tills tjänsterna överförs permanent. Därför är det motiverat att försökskommunerna får ökade befogenheter att ge arbetskraftspolitiska utlåtanden. Genom överföringen av uppgifterna stärks dessutom kommunernas roll i ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa. 

Utöver Nylands arbets- och näringsbyrå ska också kommunerna inom försöksområdena i fortsättningen ha möjlighet att ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hur arbetssökandens studier påverkar rätten att få arbetslöshetsförmån i situationer som inte är förenade med prövning.  Kommunen kan ge ett utlåtande från fall till fall när det anses vara ändamålsenligt. I sista hand är dock Nylands arbets- och näringsbyrå skyldig att ge utlåtande. Vid arbets- och näringsministeriet pågår ett lagstiftningsprojekt för överföring av motsvarande befogenheter även till respektive arbets- och näringsbyrå.

Kommunerna inom ett försöksområde ska i fråga om sina kunder dessutom underrätta den som betalar ut arbetslöshetsförmåner om att en arbetssökande har begett sig till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz för att söka arbete där. 

Nylands arbets- och näringsbyrå, som sköter nationellt centraliserade uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa, ska ges möjlighet att ge också andra arbetskraftspolitiska utlåtanden om kunder hos kommuner inom ett försöksområde än sådana som kräver prövning. 

Syftet med ändringarna är att göra processen för utkomstskydd för arbetslösa för arbetssökande som är kunder hos kommunförsöken klarare och smidigare. Genom ändringarna vill man dessutom säkerställa att kundens utkomstskyddsärende behandlas utan dröjsmål. Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

Mer information:

Noora Santala, specialsakkunnig, tfn 029 504 7304

Tillbaka till toppen