Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår tillägg i lagen om kommunförsök

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2021 13.38 | Publicerad på svenska 31.3.2021 kl. 15.42
Pressmeddelande
#sysselsättningsförsök

Regeringen föreslår att det görs ändringar i lagen som gäller kommunförsök med sysselsättning, vilket riksdagen förutsatte i december 2020. I lagen ska det läggas till bestämmelser som gör det möjligt att överföra en kund från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån eller till en annan försökskommun. Det ska också läggas till bestämmelser om en större överföring av de uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa från arbets- och näringsbyrån till försökskommunerna.

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021. Nästan 230 000 av arbets- och näringsbyråns kunder överfördes till kommunförsöken.

– De lagändringar som föreslås förtydligar vissa bestämmelser som gäller kommunförsöken. Förslaget främjar särskilt behandlingen av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa och att de behandlas friktionsfritt och utan fördröjningar. Förslaget gör det också möjligt att beakta om en kunds situation förändras under försökets gång, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Det ska gå att överföra en kund från försökskommunen till arbets- och näringsbyrån eller till en annan försökskommun

Enligt propositionen kan arbets- och näringsbyrån på kundens begäran överföra en kund som omfattas av försöket till att bli kund hos arbets- och näringsbyrån. Överföringen ska vara nödvändig för att trygga kundens språkliga rättigheter, för att undvika en för kunden oändamålsenlig kundrelation eller av någon annan grundad anledning som har att göra med kundens säkerhet. Därtill förutsätts att överföringen inte äventyrar kundens möjligheter till service i enlighet med sitt servicebehov. Kunden kan också överföras till en kommun inom ett annat försöksområde under tilläggsförutsättningen att den mottagande kommunen samtycker till överföringen.

Försökskommunernas uppgifter inom utkomstskyddet för arbetslösa ska utvidgas

Enligt propositionen ska försökskommunen och arbets- och näringsbyrån i fråga om sina egna kunder ge ett utlåtande om alla de arbetskraftspolitiska villkor för att få arbetslöshetsförmån som inte inbegriper prövning eller som endast inbegriper ringa prövning. Det är inte fråga om en helt ny uppgift för försökskommunerna, utan om att förtydliga den nuvarande verkställigheten när kommunen meddelar ett avgörande i ett ärende som gäller utkomstskydd för arbetslösa som den utrett i stället för att lämna uppgifterna till arbets- och näringsbyrån för avgörande. Det här gör det smidigare och snabbare att avgöra arbetslösas förmånsärenden.

Övriga ändringar som propositionen innebär

I propositionen finns också förslag som ska förtydliga bestämmelserna om ändringssökande för kostnadsersättning enligt prövning. En kund ska inte kunna överklaga ett negativt beslut om kostnadsersättning enligt prövning när beslutet grundar sig på prövning gjord av kommunen eller arbets- och näringsbyrån. I övrigt ska det gå att överklaga beslutet genom att skicka en besvärsskrift till den kommun eller arbets- och näringsbyrå som fattat beslutet. Om kommunen eller arbets- och näringsbyrån inte ändrar sitt beslut på det sätt som kunden önskar ska kommunen eller arbets- och näringsbyrån skicka besvärsskriften till besvärsnämnden för social trygghet. Om kunden är missnöjd med det beslut som besvärsnämnden fattar kan kunden ännu överklaga till försäkringsdomstolen.

I propositionen preciseras också de bestämmelser som gäller användarrättigheterna till kundinformationssystemet för att förbättra servicen för enskilda kunder. En tjänsteman vid en samkommun som bildats av kommuner inom ett försöksområde kan få användarrättigheter till kundinformationssystemet URA under motsvarande förutsättningar som en kommunal tjänsteman.

Dessutom ska användarrättigheter till kundregistret över sektorsövergripande samservice även kunna ges någon annan än en tjänsteman samt en person som arbetar för en samkommun och ansvarar för uppgifter som avses i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Användarrättigheter till kundsystemen beviljas alltid på det sätt som dataskyddskraven förutsätter.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2021. Bestämmelserna om överföringen av uppgifter som gäller utkomstskyddet för arbetslösa träder emellertid i kraft först den 2 oktober 2021 för att de nödvändiga ändringarna i informationssystemet ska hinna göras.

Mer information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn p. 050 574 1430
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7257
Eeva Vartio, regeringssekreterare (utkomstskydd för arbetslösa), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7082
 

Tillbaka till toppen