Hallituksen esitys TEM/2021/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 43/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. +358 295 047 226

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. Kunnan asiakas voitaisiin kuntakokeilun aikana siirtää toisen kokeilukunnan asiakkaaksi tai takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä. Työttömyysturvatehtäviä siirrettäisiin laajemmin työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueiden kunnille. Keskeisimmät lisättävät tehtävät liittyvät työnhaun voimassaoloon ja sen ratkaisemiseen, onko henkilö työtön. Muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä selkeytettäisiin ja viranomaisen harkintaan perustuvasta korvauksen epäämisestä ei olisi oikeutta hakea muutosta. Lisäksi tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia mainittuihin lakeihin. Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan 1.6.2021. Työttömyysturvatehtävien siirtoa koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 2.10.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei ole kustannuksia lisääviä tai vähentäviä vaikutuksia valtion talousarvioon. Esitetyn tehtäväsiirron arvioidaan nopeuttavan työnhakijan työttömyysetuusoikeuden käsittelyprosessia erityisesti tilanteessa, jossa etuusoikeuden ratkaisemiseksi tarvitaan lisäselvitystä työnhakijalta. Tehtäväsiirto vähentäisi kokonaisuudessaan jonkin verran työ- ja elinkeinotoimistojen työmäärää ja vastaavasti lisäisi jonkin verran kokeilualueiden kuntien työmäärää. Siirrettävät tehtävät vastaavat tehtäväkokonaisuutena vuositasolla arviolta yhteensä noin 43 henkilötyövuotta, mikä vastaa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa toimintamenoina vuodessa. Toimintamenolisäyksen arvioidaan jäävän edellä kerrottua pienemmäksi, koska 1.3.2021 alkaen kokeilualueiden kunnille jo kohdennetusta noin 1100 henkilötyövuodesta osa kohdistuu työttömyysturvatehtäviin ja kunnat hoitavat jo osan tehtäväkokonaisuudesta. Asiakkuuden siirtoa koskevien hakemusten käsittelyn arvioidaan lisäävän työ- ja elinkeinotoimistoille aiheutuvaa työtä jonkin verran.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen