Hoppa till innehåll

Regeringen ökar bevillningsfullmakten för investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt med 100 miljoner euro 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.7.2022 11.15
Pressmeddelande
Vetytankit

Syftet med investeringsstöden för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt är att påskynda en omställning till framtida energilösningar. Stöd beviljas bland annat för väteprojekt.

Den 7 april 2022 drog ministerarbetsgruppen för beredskap upp riktlinjer för åtgärder genom vilka man ska säkerställa produktionen av och tillgången till energi till ett rimligt pris. Dessutom drog ministerarbetsgruppen upp riktlinjer för åtgärdshelheten för att stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi och försörjningsberedskapen, påskynda den gröna omställningen samt temporärt sänka distributionsskyldigheten för bränsle. 

Som en del av helheten i fråga fastställde ministerarbetsgruppen att bevillningsfullmakten för energistöd för 2022 ska utökas med sammanlagt 125 miljoner euro. Av summan hänför sig 25 miljoner till investeringar i enlighet med batteristrategin, för vilka det ordnas en separat ansökan. Till stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik riktas sammanlagt 100 miljoner euro, varav 50 miljoner euro har reserverats för väteprojekt och 50 miljoner euro för andra stora demonstrationsprojekt. Med beaktande av den ursprungliga fullmakten har det för stora demonstrationsprojekt således reserverats 153 miljoner euro för 2022.

Investeringsstödet avser att stödja lösningar som inbegriper ny teknik

Med stora demonstrationsprojekt avses energistödsprojekt vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. 

Syftet med stödprogrammet är att främja nationellt och internationellt reproducerbara lösningar som baserar sig på ny energiteknik. 

Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten där särskilt nyhetsvärdet av den teknik som ingår i projekten bedöms. Vid bedömningen beaktas dessutom projektets genomförbarhet, den energimängd som ska produceras, projektets kostnadseffektivitet och övriga konsekvenser.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet får inte inledas innan stödbeslutet har fattats. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Ansökan om stöd inlämnas via Business Finlands elektroniska system, men ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 augusti 2022.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815 (anträffbar den 18 juli–29 juli 2022)
Tuula Savola, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7133 (anträffbar från och med den 1 augusti 2022)

Tillbaka till toppen