Hoppa till innehåll

Regeringens proposition gör det lättare för forskare att stanna kvar i Finland och förbättrar Finlands dragnings- och hållkraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 14.42 | Publicerad på svenska 17.11.2022 kl. 15.12
Pressmeddelande
Illustrationsbild.

Regeringens proposition med förslag till ändring av den lag som gäller uppehållstillstånd för forskare ska göra det mer attraktivt att stanna kvar i Finland. Det föreslås att giltighetstiden för uppehållstillstånd för forskare ska förlängas. Samtidigt förbättras också ställningen för dem som avlägger påbyggnadsexamen. 

Regeringens mål är att göra det lättare för tredjelandsmedborgare som är forskare eller studerande eller som har avlagt högskoleexamen samt deras familjer att stanna kvar i Finland. För att nå detta mål har regeringen sett över tillståndspraxis, gjort uppehållstillståndsprocesserna smidigare och stärkt växelverkan mellan högskolorna och arbetslivet. 

Därför har arbets- och näringsministeriet berett en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete. Enligt propositionen ska giltighetstiden för de uppehållstillstånd som beviljas dem som avlägger påbyggnadsexamen vid en högskola och andra forskare förlängas. Ändringen gäller både uppehållstillstånd som omfattas av EU-lagstiftningen och uppehållstillstånd som omfattas av den nationella lagstiftningen.

”Lagändringarna gör det lättare att koncentrera sig på forskning och etablera sig i Finland. Samtidigt blir Finland mer attraktivt i internationella experters ögon, vilket underlättar företagens och universitetens internationalisering och därigenom stärker innovationsmiljön”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

Samma rättigheter för dem som avlägger påbyggnadsexamen som för studerande 

Den proposition som nu lämnats till riksdagen är en fortsättning på en regeringsproposition som i huvudsak gällde studerande (RP 232/2021 rd). Ändringarna enligt den propositionen trädde i kraft den 15 april 2022. 

I den aktuella propositionen föreslås bestämmelser om ett nytt uppehållstillstånd för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. Utöver att giltighetstiden för uppehållstillståndet förlängs krävs det att doktorander i samband med ansökan lägger fram en utredning om tryggad försörjning endast för det första året, även om uppehållstillstånd beviljas för fem år. Försörjningen ska dock vara tryggad under hela den tid som uppehållstillståndet gäller, och det ska övervakas att försörjningskravet uppfylls. 

Regeringens proposition var på remiss mellan den 10 augusti och den 20 september 2022. Propositionen har ändrats utifrån remissvaren bland annat så att alla forskare beviljas uppehållstillstånd för högst fem år. I propositionen ingår också en bestämmelse om visering för längre vistelse (D-visum) i syfte att beakta det nya uppehållstillståndet för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft under sommaren  

Propositionen har beretts under ledning av arbets- och näringsministeriet. I beredningen deltog arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, utrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Migrationsverket, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Professoriliitto - Professorsförbundet ry och Tieteentekijöiden liitto ry. 
Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2023 (på grund av utvecklingen av systemet för hantering av utlänningsärenden, det vill säga UMA-systemet).

Ytterligare information: 
Emily Strohm, specialmedarbetare, tfn 0295 047 160
Jarmo Tiukkanen, regeringssekreterare, tfn 0295 047 355

Tillbaka till toppen