Hallituksen esitys TEM/2022/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.11.2022 12.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 294/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen, p. +35 8295047355

Asia

Kolmannen maan kansalaisille tutkijoille myönnettävien oleskelulupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin. Lisäksi säädettäisiin uudesta jatkotutkintoa suorittavan tutkijan oleskeluluvasta, jossa tutkijalta vaadittaisiin hakemuksen yhteydessä selvitys turvatusta toimeentulosta ainoastaan ensimmäisen vuoden osalta, kun oleskelulupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi. Tutkijalla tulisi kuitenkin olla turvattu toimeentulo oleskeluluvan koko voimassaolon ajan. Toimeentuloedellytyksen täyttämistä oleskeluluvan voimassaolon aikana valvottaisiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys lisää Suomen vetovoimaa kansainvälisten osaajien kohdemaana sekä edistää tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkijat voivat jatkossa keskittyä tutkinnon suorittamiseen rauhassa, kun oleskelulupaa ei tarvitse uusia vuosittain. Esityksestä aiheutuu muutoksia ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmään ja Enter Finlandiin. Kustannusarvio on 60 000–110 000 euroa. Muutokset toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön tai Maahanmuuttoviraston olemassa olevalla rahoituksella taikka niiden yhdistelmällä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen