Hoppa till innehåll

Regeringens proposition med förslag till ändring av upphandlingslagen på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2022 14.56 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 12.50
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har berett sådana ändringar i lagen om offentlig upphandling och koncession (upphandlingslagen), lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) och straffregisterlagen som ska genomföra de mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller offentlig upphandling.

Ändringarna gäller både nationella upphandlingar och upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena. Syftet med de föreslagna ändringarna är att främja kvaliteten på och ansvarsfullheten vid upphandling. Miljöaspekter och kvalitetens betydelse som grund för val av anbud ska i fortsättningen betonas vid offentlig upphandling.

Det föreslås att vissa miljöbrott fogas till lagen som obligatoriska grunder för uteslutning. Det föreslås också tydligare bestämmelser om de upphandlande enheternas rätt att få uppgifter om uteslutande av underleverantörer i sådana fall där obligatoriska grunder för uteslutning kan tillämpas på dem.

Genom propositionen främjas även tvåspråkigheten i upphandlingarna och beaktas reformen av EU:s upphandlingsannonser. Dessutom ändras den tidsfrist som gäller Konkurrens- och konsumentverkets upphandlingstillsyn. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

I samband med beredningen av lagändringarna hördes viktiga berörda grupper.

Utkastet till regeringsproposition kan läsas på webbplatsen utlåtande.fi, och där kan man också kommentera det fram till den 29 april 2022. Avsikten är att propositionen ska överlämnas till riksdagen ännu under första halvåret 2022.


Ytterligare information:
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 078
 

Tillbaka till toppen