Hoppa till innehåll
Media

Datahub underlättar utvecklingen av nya tjänster och samlar uppgifterna om elförbrukning och elförbrukare i ett system

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2019 14.24 | Publicerad på svenska 17.1.2019 kl. 15.24
Pressmeddelande

Det inrättas en enhet för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln, s.k. datahub, för att betjäna detaljförsäljare, distributionsnätsinnehavare och kunder inom elhandeln. Denna reform ingår i de ändringar av elmarknadslagen och av vissa lagar som har samband med den vilka statsrådet föreslår att presidenten ska stadfästa vid presidentföredragningen den 18 januari 2019. Lagarna träder i kraft vid ingången av februari.

Datahub samlar mätuppgifterna och processerna i samband med elavtal på detaljmarknaden för el till ett ställe, vilket innebär att behandlingen av uppgifter underlättas och effektiveras. Detaljmarknaden fungerar smidigare och förfarandena, såsom bytet av detaljförsäljare, förenklas. Samtidigt höjs kvaliteten på de tjänster som företagen tillhandahåller elförbrukare. Exempelvis bytet av elförsäljare och ikraftsättandet av avtal går snabbare, antalet fel som uppstår vid marknadsprocesserna minskar och det blir lättare att inkludera flera eldriftsställen i ett elförsäljningsavtal.

Också dataskyddet för kunduppgifter förbättras. I ett centraliserat system kan dataskyddet och datasäkerheten förvaltas bättre än i de skilda datasystemen för tiotals olika distributionsnätsinnehavare.

Lösningen med centraliserat informationsutbyte öppnar nya affärsmöjligheter för producenter av energitjänster, den decentraliserade elproduktionen, operatörer för laddningsanläggningar för elbilar och för företag som tillhandahåller IT-tjänster. Den höjer detaljförsäljarnas effektivitet.

Detaljförsäljarna och distributionsnätsinnehavarna åläggs att i fortsättningen sköta allt utbyte av mät- och förbrukaruppgifter genom enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Avsikten är att övergången till det centraliserade informationsutbytet för elhandeln sker på våren 2021, när behövliga datasystem är färdiga att tas i bruk och det har säkerställts att de fungerar. Fingrid Abp, som är stamnätsbolaget i vilket staten är majoritetsinnehavare, svarar för datahubs verksamhet.

Ett effektivt utnyttjande av de tjänster som enheten för centraliserat informationsutbytet inom elhandeln tillhandahåller och säkerställandet av dataskyddet för de registrerade personuppgifterna förutsätter att personkunder identifieras entydigt med hjälp av personbeteckning eller motsvarande annan identifikation. För att datahub ska kunna införas får Befolkningsregistercentralen centraliserat lämna ut sådana personuppgifter som behövs för att avtalsförhållanden ska kunna identifieras till distributionsnätsinnehavarnas och detaljförsäljarnas kunddatasystem och till datasystemen hos enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln.

Lösningen med centraliserat informationsutbyte bedöms kunna medföra en årlig kostnadsbesparing på sammanlagt 7,6 miljoner euro för de företag som är verksamma på detaljmarknaden för el. Dessutom förväntas företagen i elbranschen att på lång sikt få betydande ekonomiska fördelar till följd av de kvalitativa förbättringarna i förfarandena och det minskade behovet av investeringar i datasystemen.

Mer information på webben:
https://www.fingrid.fi/palvelut/vahittaismarkkinoiden-tiedonvaihto/datahub/

Ytterligare upplysningar:
Arto Rajala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 4828

Tillbaka till toppen