Hyppää sisältöön

Uusien palvelujen kehittämistä helpottava datahub kokoaa sähkön käyttö- ja käyttäjätiedot yhteen järjestelmään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2019 14.24
Tiedote

Sähkökaupan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub. Uudistus sisältyy sähkömarkkinalakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin tehtäviin muutoksiin, jotka valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 18.1.2019. Lait tulevat voimaan helmikuun alussa.

Datahub kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu. Vähittäismarkkinat toimivat sujuvammin ja toimintatavat, kuten vähittäismyyjän vaihtaminen, yksinkertaistuvat. Samalla sähkönkäyttäjien yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat, markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrä vähenee ja usean käyttöpaikan yhdistäminen samalle sähkönmyyntisopimukselle helpottuu.

Myös asiakastietojen tietosuoja paranee. Keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiapalvelujen tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen latausoperaattoreille ja IT-palveluja tarjoaville yrityksille. Se parantaa sähkön vähittäismyyjien tehokkuutta.

Vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan hoitamaan jatkossa kaikki sähkökaupan mittaus- ja käyttäjätietojen tiedonvaihto datahubin kautta. Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuoden 2021 keväällä, kun tarvittavat tietojärjestelmät ovat käyttöönottovalmiita ja niiden toimivuus on varmistettu. Datahubin toiminnasta vastaa valtioenemmistöinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön palvelujen tehokas hyödyntäminen ja rekisteröityjen henkilöiden tietosuojan takaaminen edellyttävät henkilöasiakkaan yksiselitteistä yksilöimistä henkilötunnuksen tai sitä vastaavan tunnisteen avulla. Datahubin käyttöönoton mahdollistamiseksi Väestörekisterikeskus voi luovuttaa keskitetysti sopimussuhteiden yksilöintiin tarpeellisia henkilötietoja jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien asiakastietojärjestelmiin ja sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön tietojärjestelmiin.

Keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun arvioidaan tuovan vuosittain yhteensä 7,6 miljoonan euron kustannussäästöt sähkön vähittäismarkkinoilla toimiville yrityksille. Lisäksi sähköalan yrityksille odotetaan syntyvän pitkällä aikavälillä merkittäviä taloudellisia hyötyjä toimintatapojen laadullisista parannuksista ja tietojärjestelmäinvestointien vähentymisestä.

Lisätietoja verkossa:
ingrid.fi/palvelut/vahittaismarkkinoiden-tiedonvaihto/datahub/

Lisätiedot:
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun