Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Samråd inleds kring MKB-beskrivningen för en fortsatt drift av kärnkraftverket i Lovisa

Arbets- och näringsministeriet
21.9.2021 9.43
Pressmeddelande
Kuvassa Loviisan voimalaitos

Ett samråd om MKB-beskrivningen för en fortsatt drift av Fortums kärnkraftverk i Lovisa har inletts. Tiden för samrådet är 20 september–18 november 2021. Samrådet sker bland annat på webben i tjänsten utlåtande.fi. Ett samrådsmöte för allmänheten ordnas i Lovisa torsdagen den 7 oktober.

Fortum [Power and Heat Oy] lämnade den 6 september 2021 in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) till arbets- och näringsministeriet. I MKB-beskrivningen utreds miljökonsekvenserna i fråga om en eventuell fortsatt drift och alternativt en avveckling av kärnkraftverket i Lovisa samt miljökonsekvenserna av en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall. 

De huvudalternativ som granskas i Fortums MKB-process är att båda kraftverksenheterna i Lovisa fortsätter att drivas fram till cirka år 2050 eller att kärnkraftverket tas ur drift efter att de nuvarande tillståndsperioderna har löpt ut. Det nuvarande drifttillståndet för kraftverksenheten Lovisa 1 löper ut vid utgången av 2027 och för kraftverksenheten Lovisa 2 vid utgången av 2030.

I MKB-beskrivningen har man bland annat bedömt konsekvenserna av projektet för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa samt för miljön, vattendragen, grundvattnet, fiskenäringen, naturområden, landskapet och kulturmiljön. Dessutom har man bedömt dess inverkan på samhällsstrukturen och den regionala ekonomin.

Flera alternativ att lämna utlåtanden och åsikter om MKB-beskrivningen

Fortums miljökonsekvensbeskrivning finns tillgänglig på adressen www.tem.fi/lovisa-mkb-beskrivning. Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om den av myndigheter och sammanslutningar 20 september–18 november 2021. Samrådet sker på webben i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden och åsikter kan dock också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor kirjaamo(at)tem.fi eller per brev till adressen PB 32, 00023 Statsrådet eller till besöksadressen ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. Hänvisa till ärendenummer VN/20577/2021 i utlåtandet eller åsikten. De framförda åsikterna och utlåtandena publiceras på ministeriets webbplats.

Ett infomöte för allmänheten ordnas om pandemiläget tillåter torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 18–21 i Lovisavikens skola på adressen Brandensteinsgatan 27 B, 07901 Lovisa. Intresserade kan anmäla sig till mötet på projektets webbplats www.fortum.fi/loviisayva. Mötet kan följas i direktsändning på webben. Det är också möjligt att delta via telefon- eller nätförbindelse på ovan nämnda webbplats.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats ges i januari 2022. MKB-beskrivningen kommer att fogas till tillståndsansökan för fortsatt drift eller avveckling av anläggningen. Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för projektets MKB-förfarande, och miljöministeriet är kontaktmyndighet för det internationella samrådet.

Ytterligare information:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035 
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125
 

Tillbaka till toppen