Hoppa till innehåll

Undersökning: Finland är ett tryggt och säkert land att bedriva affärsverksamhet i

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2018 13.00
Pressmeddelande

Av chefer med utländsk bakgrund anser så många som 95 procent att Finland är ett tryggt och säkert land att bedriva affärsverksamhet i. Som styrkor i det finländska arbetslivet ses en trygg och jämställd arbetsmiljö, flexibla arbetstider samt goda möjligheter att samordna arbete och privatliv.

Utvecklingspotential finns i synnerhet när det gäller kommunikation och att dra nytta av styrkorna hos arbetstagare från olika kulturer.

Uppgifterna framgår av en färsk rapport om undersökningen Made by Finland, som bygger på intervjuer med arbetstagare, studerande och chefer med utländsk bakgrund som bor i Finland. Avsikten var att precisera bilden av det finska arbetslivet som ett led i byggandet av varumärket Finland. Av respondenterna

  • ansåg 87 procent att det är tryggt att arbeta på arbetsplatserna
  • upplevde 82 procent att det råder jämställdhet mellan kvinnor och män
  • bedömde över 80 procent att arbetstagare och chefer är kompetenta och yrkeskunniga, att arbetstagarna har möjlighet att utveckla sin kompetens, att arbetstagarna utför sitt arbete på ett produktivt sätt och med god kvalitet och att arbetsplatserna är skickliga på att utnyttja ny teknik
  • bedömde över 80 procent att arbetstagarna har hög arbetsmoral, att det råder god stämning på arbetsplatserna och att arbetstagarna klarar av att arbeta i team.

I undersökningen kartlades även vad som borde utvecklas i det finländska arbetslivet. Ungefär hälften av respondenterna ansåg att man på de finländska arbetsplatserna är dåliga på att använda sig av styrkorna hos de som kommer från olika kulturer. Det anses också finnas svagheter i språkkunskaperna, kommunikationen, det sociala samspelet, byråkratin särskilt i stora organisationer samt lönerna.

Finländska företags rekryteringspraxis innebär utmaningar för experter med utländsk bakgrund. Respondenterna ansåg att det vid rekrytering alltför ofta väljs personer som redan jobbar inom organisationen i fråga. Dessutom ansåg de att kravet på kunskaper i finska är för starkt.

Resultaten används i arbetet för att locka kompetens och investeringar

– Resultaten från undersökningen kommer att utnyttjas när man försöker locka utländsk kompetens och utländska företag till Finland bland annat inom ramen för programmet Talent Boost och Invest in Finland-verksamheter, säger Elise Ramstad från Business Finland.

Talent Boost är ett tvärsektoriellt åtgärdsprogram som är gemensamt för hela statsrådet och som landets största tillväxtcentrum deltar i. Målet med programmet är att göra Finland mer attraktivt för internationella experter och att kanalisera sakkunskapen hos de internationella experter som redan finns i Finland så att den stöder företagens tillväxt och internationalisering samt innovationsverksamhet.

Undersökningen är ett led i ett mer omfattande arbete med att bygga ett varumärke av det finländska arbetslivet. Det sker inom ramen för projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Arbetslivet som varumärke bygger på tre varumärkesberättelser: kompetens, samarbete och trygghet. Av de som svarade på undersökningen bedömde över tre fjärdedelar att de påståenden som skapats utifrån varumärkesberättelserna stämmer bra eller ganska bra.

Sammanlagt 1085 respondenter

  • Undersökningen genomfördes i juni–september 2018.
  • Utöver elektronisk datainsamling gjordes telefon- och videointervjuer.
  • Nästan hälften av respondenterna har bott i Finland i minst fem år. 
  • Två tredjedelar av respondenterna har avlagt högre högskoleexamen.

Kampanjen Made by Finland är en kampanj som genomförs gemensamt av Suomalaisen Työn Liitto, arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020, Arbetshälsoinstitutet och Business Finland. Syftet med den är att utveckla det finländska arbetslivet som en del av varumärket Finland.

Undersökningen Made by Finland (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Elise Ramstad, sakkunnig, Business Finland, tfn 050 557 7948
Margita Klemetti, projektdirektör, projektet Arbetsliv 2020, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7032
Mikko Ulander, undersökningsdirektör, Innolink, tfn 045 358 6815

Tillbaka till toppen