Hoppa till innehåll

Sex projekt inom ren energi får investeringsstöd på närmare 100 miljoner euro

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2022 13.59
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Arbets- och näringsministeriet har den 4 oktober 2022 fattat de första besluten om stöd till energiinvesteringar i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Avsikten är att främja lösningar inom ren energi. Stöd beviljades för sex olika projekt till ett belopp av sammanlagt 99,8 miljoner euro.

I två av projekten utnyttjas förnybart väte i produktionen av elektrobränslen, i två av projekten ökas i betydande utsträckning produktionen av solenergi och i två elektrifieras processerna inom industrin.

”Genom de investeringsbeslut som nu fattats stöds storskaliga projekt som för framtidens finländska energilösningar framåt. De är viktiga i fråga om både klimatmålen och energisystemet. Även företagen drar nytta av de nya affärsmöjligheterna. Samtidigt som vi får nya lösningar som kan genomföras i industriell skala blir även vår elförsörjningsberedskap bättre och användningen av fossila bränslen och fossil energi minskar”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Vanda Energi Ab och St1 Oy utnyttjar förnybart väte i produktionen av elektrobränslen

Vanda Energi Ab beviljades 30,22 miljoner euro för investeringar i produktionsanläggningar för förnybar metan och St1 Oy beviljades 35,4 miljoner euro för investeringar i produktionsanläggningar för förnybar metanol. I båda projekten demonstreras produktionen av elektrobränslen i industriell skala där förnybart väte utnyttjas. I projekten förenas på ett nytt sätt produktionen av förnybart väte, avskiljning av koldioxid och metaniserings- eller metanolsprocessen. Samtidigt utnyttjas den spillvärme som uppstår vid produktionsprocessen.

Ilmatar Energy Oy och Exilion Tuulihankkeet Ky ökar produktionen av solenergi i betydande utsträckning

Ilmatar Energy Oy beviljades 19,56 miljoner euro och Exilion Tuulihankkeet Ky beviljades 8,9 miljoner euro för investeringar i solenergi. I projekten demonstreras produktionen av solenergi i industriell skala att solenergi integreras i vindkraftsproduktionen och i lagringen av el. Ilmatar Energy Oy:s framtida kraftverk har en effekt av 150 megawatt och Exilion Tuulihankkeet Ky:s kraftverk har en effekt av 70 megawatt. Sett till storleken är projekten betydande eftersom det inte tidigare har byggts solkraftverk med en paneleffekt på över 10 megawatt i Finland. Projekten är stora även när man jämför med tidigare genomförda solenergiprojekt i Norden.

Fiskars Finland Oy AB och Mäkelä Alu Oy elektrifierar industriella processer och minskar användningen av gas

Fiskars Finland Oy Ab beviljades 2,87 miljoner euro och Mäkelä Alu Oy beviljades 2,85 miljoner euro för investeringar för elektrifiering av industrin. I projekten elektrifieras olika produktionsprocesser och användningen av naturgas och flytgas minskas. Dessutom minskar produktionens koldioxidutsläpp i betydande utsträckning och även produktionens energieffektivitet blir bättre. 

Närmare information om olika projektformer och om de projekt som nu erhåller stöd finns i bilagan.

Fler stödbeslut fattas före slutet av 2022

Stödet beviljas baserat på en jämförelse av ansökningarna enligt projekt. I helhetsbedömningen utvärderades investeringarnas effekt i förhållande till målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens. I jämförelsen granskades särskilt projektens energi- och utsläppsverkningar, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten, reproducerbarheten av tekniken eller projektet samt projektens andra effekter. Finansieringen av projekten kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Investeringarna ska vara genomförda den 30 juni 2026. Därför har man i utvärderingen fäst särskild uppmärksamhet vid hur genomförbara projekten är.

Även behandlingen av de andra ansökningarna som lämnats in är långt hunnen och målet är att de återstående stödbesluten, alltså majoriteten av dem, ska fattas senast vid utgången av 2022. I bevillningsfullmakten för 2022 finns en reservation för att stödja även de projektbeslut som fattas i slutet av året. Av den sammanlagda bevillningsfullmakt som reserverats för 2022 finns 353 miljoner euro kvar. Enligt budgetpropositionen för 2023 har dessutom en bevillningsfullmakt på 30 miljoner euro reserverats för investeringar i ny energiteknologi. Ansökningstiden var 20.12.2021–4.3.2022. Det lämnades in sammanlagt 86 ansökningar och söktes 1,65 miljoner euro i stöd.

Även ansökningar som gäller demonstration av ny energiteknik håller på att behandlas

Utöver stödet från EU:s facilitet för återhämtning och facilitet, alltså det så kallade RRF-stödet för energiinvesteringar, har det varit möjligt att ansöka om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik. I den ansökan som avslutades i slutet av augusti ingår även olika väteprojekt. För stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik delas år 2022 finansiering på sammanlagt cirka 153 miljoner euro ut.
 
Pressmeddelande: 31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik  
 
Energistöd kan sökas från Business Finland för energiinvesteringar vars investeringskostnader understiger 5 miljoner euro. Ansökan är fortlöpande.
 
Mer information om energistöd som beviljas av Business Finland

Mer information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405
Pekka Grönlund, näringsministerns specialmedarbetare, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029506 4815 
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Tillbaka till toppen