Hoppa till innehåll
Media

Understöd för energiinvestering inom Finlands program för hållbar tillväxt söktes av 86 projekt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2022 8.51
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Under den första ansökningsomgången för understöden för energiinvesteringar inom Finlands plan för återhämtning och resiliens kom det in 86 ansökningar till tidsfristen den 4 mars 2022. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar med syftet att främja bland annat koldioxidneutraliteten och konkurrenskraften. Totalt söktes 1,65 miljarder euro.

De planerade investeringarna hänför sig bland annat till överföring av el, väte och fjärrvärme, sol- och vindkraft, biogas, väte, elektrifiering av industriprocesser och energieffektivitet. Projekten genomförs på olika håll i Finland.  

”Det stora intresset för energiinvestering tyder på att takten för den gröna omställningen kommer att öka inom industrin och energisektorn. Man vill nu snabbt bli av med den fossila ekonomin. Investeringarna bidrar dessutom till att utveckla försörjningsberedskapen för energin i Finland”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä

De första stödbesluten fattas våren 2022

Regeringen har reserverat sammanlagt 520 miljoner euro för energiinvesteringar inom Finlands program för hållbar tillväxt. 

Ansökningarna behandlas vid arbets- och näringsministeriet. Målet är att de första stödbesluten ska fattas våren 2022.

Stödet beviljas på basis av en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten där till exempel nyhetsvärdet med den teknik som ingår i projekten bedöms. 

Vid bedömningen beaktas också

  • energi- och utsläppsverkningar 
  • kostnadseffektivitet 
  • projektets genomförbarhet
  • teknikens eller projektets reproducerbarhet  
  • övriga konsekvenser

Ansökningarna ska också följa principen ”inte orsaka betydande skada”, vilket innebär att genomförandet av investeringarna inte får orsaka betydande skada med tanke på miljömålen.
Projekt som omfattar mindre än 5 miljoner euro beviljas normala energistöd

Ansökan var avsedd för stora projekt med investeringskostnader på över 5 miljoner euro. Ansökan gällde inte de små projekt (under 5 mn euro) som behandlas via den normala ansökan om energistöd. För dessa projekt för förnybar energi och energieffektivitet kan man fortfarande söka energistöd. Ytterligare information om stödet finns på tem.fi/sv/energistod

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 035
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7277 
Ossi Paanala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7310 (projekthandläggning)
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (programmet, energi)

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Tillbaka till toppen