Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslår ändringar i arbetstiderna för inlandssjöfarten

Arbets- och näringsministeriet
13.10.2016 13.29
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 13 oktober till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart. I propositionen ingår sådana ändringar som arbetstidsdirektivet för inlandssjöfarten förutsätter.

Ändringarna gäller huvudsakligen fartygstrafik på inre vattenvägar. En arbetstagare får utföra övertidsarbete under högst 384 timmar per år. Den genomsnittliga maximala tiden för övertidsarbete i ett anställningsförhållande för viss tid som understiger ett år är åtta timmar per vecka. Under en sjudagarsperiod ska arbetstagaren ges en vilotid på minst 84 timmar.

Arbetstagare vars arbets- och fritider inte bestäms enligt ett avlösningssystem ska ges en extra veckovila på 24 timmar, om arbetstagaren arbetat sex dagar i veckan under fem veckor. Det maximala antalet på varandra följande arbetsdagar baserade på ett avlösningssystem är 31.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 9001

Tillbaka till toppen