Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2020 13.51 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 17.13
Pressmeddelande

Statsrådet lade den 4 juni 2020 fram ett förslag till lag om kommunala sysselsättningsförsök. Enligt förslaget ska man under försöken överföra vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. I försöket kombineras statens och kommunernas resurser, kunnande och tjänster.

Ett av målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att höja sysselsättningsgraden och stärka kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. I lagen finns bestämmelser om ett tidsbestämt försök där försökskommunerna istället för arbets- och näringsbyrån delvis ska ansvara för att erbjuda lagstadgad arbetskraftsservice och tjänster som främjar integration. Försökskommunerna ska också ge arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa istället för arbets- och näringsbyrån.

Hösten 2019 kunde alla kommuner ansöka om att bli ett försöksområde. Den föreslagna lagen ger behörighet och skapar en rättslig ram för överföring av uppgifter och kunder till de frivilliga försöksområdena. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020 och försöket vara från den 1 januari 2020 till den 30 juni 2023. Innan försöket inleds kommer regeringen att lägga fram ett kompletterande förslag till ändring av den nu föreslagna lagen så att försöket utvidgas. En andra ansökningsomgång för att utvidga försöket till kommunerna har redan ordnats.

För den tid försöket pågår överförs till försöksområdena rådgivning, handledning och serviceuppgifter som hänför sig till sysselsättningsfrämjande tjänster för enskilda kunder, uppgifter som gäller beviljande av vissa behovsprövade förmåner samt lämnande av vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden. I försöket kommer kommunerna att i pilotprojekt testa olika sätt att erbjuda sysselsättningsservice och ta fram bästa praxisen för att förnya servicestrukturerna.

– En av de viktigaste punkterna i regeringsprogrammet är stärkandet av kommunernas roll som anordnare av sysselsättningsservice. Vi håller på att bygga en serviceprocess där människan [LK2] omges av en starkare helhet av olika funktioner för att öka hans eller hennes möjlighet till sysselsättning. När de arbetssökande i ett tidigare skede och mera riktat än i nuläget får ta del av tjänster som är de rätta för dem kommer de sannolikt att bli sysselsatta snabbare, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Servicen blir bättre med samarbete

Målet med de kommunala sysselsättningsförsöken är att främja sysselsättningen genom att förbättra servicen för arbetslösa. Kundorienteringen i servicen stärks när sysselsättnings-, utbildnings-, social- och hälsovårdsservice kombineras och stöder den arbetssökandes sysselsättning bättre än tidigare. Till målgruppen för försöket hör arbetslösa arbetssökande, personer som är sysselsatta och personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning samt alla som är under 30 år och alla invandrare samt personer med ett främmande språk som modersmål.

Under försöket ska arbets- och näringsbyrån och de kommuner eller samkommuner som bildar försöksområden samarbeta tätt för att trygga en smidig kundprocess, främja kundernas jämlikhet och handa den helhet som utgörs av främjandet av sysselsättning. Arbets- och näringsbyrån och försöksområdena ska komma överens bland annat om en verksamhetsmodell för regionens arbetsgivar- och företagsservice.

Under försöket följs uppnåendet av målen noga inom områdena och på nationell nivå. Det föreslås att tillsynen över de uppgifter som överförs till kommunen ska utövas av regionförvaltningsverken som redan utövar tillsyn över andra av kommunens lagstadgade uppgifter. Regionförvaltningsverken kommer att ha en aktiv tillsynsuppgift att övervaka att lagen följs och att kunderna i försöksområdet är jämlika. Effekterna av försöket kommer att utvärderas av statsrådet genom ett forsknings- och utredningsprojekt både efter och under försöket.

Ytterligare information:
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 574 1430
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 719
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 025

Tillbaka till toppen