Hoppa till innehåll
Media

Stöd till företag för att minska de ekonomiska olägenheterna av brexit – lagen träder i kraft vid ingången av 2023

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2022 14.49
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste den 29 december 2022 lagen om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven. Medel ur reserven ska användas för att stödja företag som har upplevt negativa konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU. Stödet kanaliseras som understöd för utvecklande av företag och beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. 

I förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 finns närmare bestämmelser om det nationella genomförandet av justeringsreserven. Statsrådet godkände förordningsändringarna den 29 december 2022. I förordningen gjordes samtidigt ändringar som gäller engångsersättning och maximibelopp i fråga om understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön.

Författningsändringarna träder i kraft vid ingången av 2023.

Brexitjusteringsreserven stöder företag som påverkats negativt på grund av Storbritanniens utträde ur EU mellan den 1 januari 2020 och den 31 augusti 2023

Understöd för utvecklande av företag är ett statsunderstöd enligt prövning som NTM-centralerna kan bevilja för små och medelstora företags innovativa utvecklingsåtgärder som gäller tillväxt eller internationalisering samt för investeringar. Understöd kan också beviljas stora företag, om det är fråga om en investering i en ny verksamhetsenhet, ny affärsverksamhet, en ny produkt eller en ny tjänst.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas med medel ur brexitjusteringsreserven, om affärsverksamheten hos det företag som ansöker om understöd har påverkats negativt mellan den 1 januari 2020 och den 31 augusti 2023 av Storbritanniens utträde ur EU och det projekt som ansökan gäller bedöms minska de negativa effekterna.

Understöd som betalas ur reserven ska sökas senast den 31 augusti 2023. Understöd som betalas ur reserven ska betalas senast den 31 december 2023, om inte något annat följer av särskilda skäl.

De negativa effekterna på företagets affärsverksamhet kan exempelvis synas som en minskning av omsättningen, uppsägningar, nedkörning av funktioner och en minskning av exporten eller importen. Dessutom kan man beakta situationer där ett underleverantörsföretag i leveranskedjan som inte själv har direkt export till Storbritannien har förlorat beställningar. Understöd kan beviljas för projekt som minskar de negativa effekterna på företagets affärsverksamhet. I projekten kan man till exempel kartlägga ersättande marknader, starta verksamhet på nya marknader, delta i internationella mässor eller anpassa produkter eller tjänster till den brittiska marknaden eller andra marknader.

Nio miljoner euro ur brexitjusteringsreserven finns tillgängligt för understöd för utvecklande av företag i Fastlandsfinland. Understöd kan beviljas av NTM-centralerna i Norra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Finland och Tavastland.

Ändringar i understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön är ett understöd enligt prövning som NTM-centralerna kan bevilja icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för bland annat 

  • utredningar som behövs för företagsverksamhet och
  • främjande av samarbete mellan företag, mellan företag och högskolor samt mellan företag och forskningsinstitut samt 
  • främjande av nätverksbaserad forskning om näringslivet.

Understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön ändras nu så att understöd också kan fås som engångsersättning. I och med ändringen av förordningen kan dessutom av särskilda skäl stöd beviljas till mer än 80 procent av de godtagbara kostnaderna för nätverksbaserade forskningsprojekt om näringslivet samt för utrednings- och samordningsprojekt som gäller nationella eller regionala strategiska teman.

Ytterligare information:
(förordningen om företagsstöd) Mikko Ojala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3506 (anträffbar 29.12 och från och med 9.1)
(förordningen om företagsstöd) Ida Berg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7043 (anträffbar 29.12 och från och med 2.1)
(Brexitjusteringsreserven) Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4937
(Brexitjusteringsreserven) Eliisa Hujala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4949 (anträffbar från och med 16.1.2023) 

Tillbaka till toppen