Hoppa till innehåll

Stöd till SMF-företag för att minska de ekonomiska skador som brexit orsakat

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 14.49
Pressmeddelande

Regeringen har sänt en proposition till riksdagen för att nationellt genomföra EU:s brexitjusteringsreserv. Medel ur reserven ska användas för att stödja företag som har upplevt negativa konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU. Lagen är nödvändig för att den finansiering som reserverats för Finland ska kunna utnyttjas.

Enligt propositionen ska i lagen ingå bestämmelser om de nationella ansvariga myndigheterna samt om det stödsystem som ska tillämpas på det understöd som beviljas ur reserven. Brexitjusteringsreserven ska kunna användas för understöd för utvecklande av företag i Fastlandsfinland, och därför behöver det göras temporära ändringar i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 samt ändringar av teknisk natur i vissa andra lagar.

Medel ur brexitjusteringsreserven ska kanaliseras till SMF-företag via NTM-centralerna i form av understöd för utvecklande av företag

Genomförandet av det nya temporära finansieringsinstrumentet ska stödja sig på det befintliga nationella förvaltnings- och kontrollsystemet för regional- och strukturpolitiken. I propositionen föreslås det att reserven ska genomföras i Finland med hjälp av det etablerade stödsystemet. Anslaget ska styras till understöd för utvecklande av företag som beviljas av NTM-centralerna, om vilka bestäms i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028. 

Understöd för utvecklande av företag är ett statsunderstöd enligt prövning som kan beviljas små och medelstora företag för innovativa utvecklingsåtgärder som gäller tillväxt eller internationalisering samt för investeringar.

Förfarandena för finansiering av projekt förblir i huvudsak oförändrade. Eftersom Europeiska unionens medel används för finansieringen, ska reserveringens mål beaktas vid beviljandet av understödet. Närmare bestämmelser om de ytterligare villkor som följer av EU-förordningen ska utfärdas i förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Understöd beviljas av NTM-centralerna i Norra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Finland och Tavastland. Stödet ska kunna användas flexibelt från den riksomfattande ramen utan landskapsspecifika kvoter.

För Finland har preliminärt reserverats högst 23,2 miljoner euro, varav 9 miljoner euro i bevillningsfullmakt föreslås att ingå i statsbudgeten för år 2023. Enligt en förhandsbedömning kommer största delen av de pengar som reserverats för ändamålet dock inte att användas, eftersom Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur EU inte har haft några ansenliga negativa ekonomiska konsekvenser för finländska små och medelstora företag.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2023

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.  De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Understöd som finansieras med medel ur reserven ska beviljas och betalas ut under 2023. 

Ytterligare information:
Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4922
Eliisa Hujala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4949

Tillbaka till toppen