Hallituksen esitys TEM/2022/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 134/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta, väliaikaisesti muutettavaksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annettua lakia sekä muutettaviksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia ja alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annettua lakia. Lailla täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston brexit-mukautusvarausasetuksen (EU) 2021/1755 soveltamista kansallisesti. Laki on välttämätön Suomelle varatun rahoituksen hyödyntämiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Talousarvioesityksessä vuodelle 2023 yritystoiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen esitetään 9 miljoonan euron myöntämisvaltuutta brexit-mukautusvarauksen kansalliseen toimeenpanoon momentille 32.30.42. (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha). Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain 758/2021 mukaisten avustusten maksamiseen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää EU:n yleisen talousarvion brexit-mukautusvarausta koskevan EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1755 artiklan 15 mukaisten rahoitusoikaisuiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen