Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finlands EU-stödda projekt lyckades: Över 90 procent av de som sades upp från Broadcom har sysselsatts

Arbets- och näringsministeriet
19.6.2017 11.59
Pressmeddelande

Det EU-stödda projekt som syftade till att främja sysselsättningen av de som sades upp från IKT-företaget Broadcom i Finland nådde sitt mål väl. Efter att projektet avslutats har 94 procent av de uppsagda ett nytt jobb.

Broadcom Communications Finland Oy avslutade sin verksamhet i Finland hösten 2014, vilket ledde till att 568 personer sades upp. Nedläggningen drabbade i synnerhet Uleåborgsregionen. Samma år inledde Finland med stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) ett projekt där de uppsagda erbjöds sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningen av de uppsagda stöddes bl.a. genom utbildning och träning som var skräddarsydd för dem. I stödåtgärderna deltog sammanlagt 374 personer. I juni 2017 hade 94 procent av de uppsagda sysselsatts, medan två procent deltog i utbildning och tre procent var arbetslösa. Av de som deltog i stödåtgärderna är 90 procent nu sysselsatta.

– Utan stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter hade det varit svårt att säkerställa service för alla som behövde den, men det är förstås de uppsagda själva som ska ha allt beröm för att de hittat ny sysselsättning. De besitter kunnande i världsklass, vilket lockade nya internationella företag till Uleåborg. Det skapade nya jobb och en positiv atmosfär, som fortfarande bär, säger arbetsminister Jari Lindström.

För att projektet skulle lyckas var det också viktigt med ett tätt samarbete mellan alla aktörer som var involverade i projektet. Exempelvis samarbetet med arbetsgivare bedrevs mångsidigt över branschgränserna, eftersom det fanns en bred efterfrågan på IKT-experter på arbetsmarknaden.

Projektet finansierades med sammanlagt 1,5 miljoner euro, varav Europeiska unionens finansieringsandel i enlighet med EFG:s principer var 60 procent och Finlands nationella andel 40 procent.

Finland ansöker om EU-stöd för uppsagda från handelsbranschen

I mitten av juni 2017 lämnade Finland in en ansökan till Europeiska kommissionen om stöd på 2,5 miljoner euro för att stödja sysselsättningen av de som sagts upp från Anttila och Stockmann. Den sammanlagda finansieringen för projektet avses uppgå till 4,2 miljoner euro och med det avser man stödja cirka 1 500 uppsagda. Det torde ta cirka ett halvt år innan ett beslut om finansieringen meddelas.

Det här är första gången som Finland ansöker om stöd för att stödja uppsagda från detaljhandelsbranschen. Finland motiverar ansökan framför allt med att inköp i allt högre grad görs via den globala webbhandeln och med att det länge rått ekonomisk lågkonjunktur i Finland, vilket tar sig uttryck i försämrad köpkraft bland konsumenterna.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter hjälper de som blivit arbetslösa till följd av globaliseringen eller förändringar i världshandeln att få ny sysselsättning och skaffa sig nya färdigheter. Vid stora uppsägningar beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng.

Mer information om fonden finns på www.egr.fi/sv.   

Ytterligare upplysningar:
Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 456 2547
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Eine Kela, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, tfn 0400 461 191

Tillbaka till toppen