Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriets informationspaket samlar lägesinformation om företag, arbetsmarknaden och tjänster under coronatiden

Arbets- och näringsministeriet
7.5.2020 10.55 | Publicerad på svenska 7.5.2020 kl. 17.45
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets andra informationspaket sammanställer uppföljningsinformation om företag, arbetsmarknaden, serviceförmågan inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och förändringarna i omvärlden i samband med coronakrisen. Det första paketet med lägesinformation publicerades den 17 april.

Industrins svårigheter ökar, turismen minskar kraftigt

Coronakrisen har ännu inte försämrat den ekonomiska situationen för den finländska industrin och stora exportföretag anmärkningsvärt, men det kan bedömas att konsekvenserna kommer med fördröjning och blir kraftiga. Företagens orderstock har hållits på en skälig nivå med hänsyn till situationen. I slutet av april började det likväl synas tecken på att industrins svårigheter har ökat.

Restriktionerna i olika länder försvårar upphandlings- och leveranskedjorna i allt större utsträckning, och i synnerhet efterfrågan avtar till följd av den allmänt ökade osäkerheten i ekonomin och det försvagade internationella konjunkturläget. I de globala värdekedjorna kan till exempel kundernas insolvens och avbrott i produktionskedjorna ses som risker. I det fall att riskerna realiseras sprider sig problemen från ett företag till ett annat.

Omsättningen har minskat och orderstocken och investeringsutsikterna har försvagats hos en betydande del av industriföretagen inom sektorn för små och medelstora företag.

Förväntningarna på produktionen under de närmaste månaderna har inom industrin sjunkit under bottennivån under finanskrisen och nästan till nivån på 1990-talet. Situationen är oroväckande på grund av industrins stora betydelse för hela Finlands näringsliv. En kraftig försämring av exportföretagens efterfrågan och produktion skulle via underleverantörskedjorna ha betydande konsekvenser för företagsfältet och den regionala ekonomin i Finland.

När det gäller servicebranscherna innebär en utdragen kris också att utsikterna förändras. Till exempel den totala efterfrågan inom turismen, det vill säga den summa pengar som resenärerna använder, kommer att minska med 60–70 procent 2020. Uppskattningsvis kommer det att dröja till åtminstone 2022 innan efterfrågan återställs så att den motsvarar siffrorna för 2019. Merparten av turistföretagen befinner sig i en akut kassakris trots företagens egna anpassningsåtgärder, den finansiering som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljat på grund av störningen samt lån.

Fördelningen av coronastöd: handeln, program- och spelbranschen, turism- och restaurangbranschen samt landtransporterna fick mest stöd från Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna

Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar företag utvecklingsunderstöd för att minska de negativa konsekvenserna av coronavirusepidemin.

Business Finland har fram till den 5 maj fått in sammanlagt 24 771 ansökningar om understöd för utvecklande av företag. Av ansökningarna har 44 procent behandlats, och av dem har 73 procent godkänts och 27 procent avslagits. Projekten har beviljats sammanlagt cirka 313 miljoner euro. Hittills har stöd betalts ut till ett belopp av cirka 187 miljoner euro. Det genomsnittliga understödsbeloppet är 9 885 euro när det gäller förhandsutredningar och 35 135 euro när det gäller utvecklingsfinansiering.

Över tusen positiva finansieringsbeslut har fattats inom branscherna för handel, turism och andra tjänster. Räknat i euro har handels- samt program- och spelbranschen liksom även turism- och restaurangbranschen fått mest stöd från Business Finland.

Till närings-, trafik- och miljöcentralerna hade det fram till den 6 maj kommit in sammanlagt 23 624 ansökningar. Antalet ansökningar som har behandlats är 8 822, och avslagsprocenten är 24,7. Det sammanlagda beloppet av understöd för de ansökningar som godkänts uppgår till 78,5 miljoner euro. I fråga om de stöd som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna gick de största understöden till branscherna för förplägnadsverksamhet, detaljhandel och landtransporter. Det genomsnittliga understödsbeloppet är 6 280 euro för lägesanalyser och 33 845 euro för utvecklingsåtgärder.

Smärre stockningar i tjänsterna

Företagens stödansökningar samt bland annat det ökade antalet permitteringar och företagarnas möjligheter att få utkomstskydd för arbetslösa har avsevärt ökat behovet av kundbetjäning såväl i Business Finland som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna.

Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna bedömer själva att deras serviceförmåga ligger på normal nivå, men det är klart att behandlingen av företagsstöd kräver en stor arbetsinsats och att tjänsten delvis stockar sig.

Behandlingen av utlåtanden som gäller utkomstskydd för arbetslösa för företagare har kört igång som en ny process vid arbets- och näringsbyråerna. Hittills har 24 000 utlåtanden behandlats vid byråerna. Den genomsnittliga tiden för ett utlåtande är 14,8 dagar. Den i lagen angivna maximitiden för lämnande av utlåtande är 30 dygn.

Under coronatiden har det i genomsnitt kommit cirka 8 000 samtal per dag till den riksomfattande telefonrådgivningstjänsten vid arbets- och näringstjänsterna. Svarsprocenten för samtal har varierat kraftigt, och under de senaste veckorna har den varit 30–72 procent. Man kan se en klar anhopning av samtal på måndagar, då svarsprocenten sjunker.

Tjänsten Ekonomihjälpen, som är avsedd för företag, blev överbelastad i slutet av mars, men nu har verksamheten stabiliserats.

Läget håller på att stabiliseras i fråga om permitteringar och samarbetsförhandlingar

I början av april inleddes i genomsnitt inemot 6 000 nya permitteringar per dag. Nu håller antalet på att minska och i slutet av april var antalet nya inledda permitteringsperioder i genomsnitt 2 800 per dag. Den 5 maj uppgick det totala antalet personer som var permitterade på heltid till 167 000.

Fram till den 6 maj hade det till arbets- och näringsbyråerna inkommit meddelanden om samarbetsförhandlingar som gällde permitteringar från 5 350 arbetsgivare. Antalet anställda som nu omfattas eller som har omfattats av dem uppgår till sammanlagt cirka 476 000. I dessa siffror ingår också samarbetsförhandlingar som redan avslutats. Antalet nya meddelanden om samarbetsförhandlingar har minskat under de senaste veckorna.

I förhållande till det totala antalet sysselsatta i branschen är hotet om permittering mest överhängande för arbetstagare inom hotell- och restaurangbranschen. Inom handeln (parti- och detaljhandel), industrin, fastighets- och landskapsvården, hälsovårdstjänsterna, arkitekt- och ingenjörstjänsterna samt transport-, trafik- och lagerbranscherna är antalet samarbetsförhandlingar mycket stort.

Arbets- och näringsministeriet har hittills publicerat dagligen uppdaterade siffror om permitteringar och inledda samarbetsförhandlingar. Eftersom läget nu har stabiliserats kommer siffrorna i fortsättningen att publiceras en gång i veckan.

Ytterligare information:
Ville Autero, ledande sakkunnig, ANM, tfn 0295 047 137
Tiina Tikka, utvecklingsdirektör, ANM, tfn 0295 047 962

Tillbaka till toppen