Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: Tillväxten inom it-branschen ökar, tillgången på kompetent arbetskraft utgör ett hot

Arbets- och näringsministeriet
3.2.2020 15.06 | Publicerad på svenska 6.2.2020 kl. 12.57
Pressmeddelande

Tillväxten och utvecklingen inom it-branschen var kraftig på 2010-talet. Tillväxten baserar sig på internationalisering, den snabba tekniska utvecklingen samt digitaliseringen inom andra branscher och inom den offentliga förvaltningen. Företagen inom branschen utvecklar också själva nya innovativa tjänster för marknaden. Tillgången på kompetent arbetskraft riskerar begränsa tillväxten inom branschen.

Den bedömningen görs i arbets- och näringsministeriets branschrapport som behandlar it-branschen. Rapporten offentliggjordes den 3 februari 2020. It-branschen består av fyra delbranscher: dataprogrammering, it-konsultverksamhet, datordrifttjänster samt andra it-tjänster. It-branschen betraktas som en del av företagstjänster. It-branschen har vuxit avsevärt under de senaste åren.

Branschföretagens omsättning har ökat

År 2018 uppgick omsättningen inom it-branschen till över 9 miljarder euro. Branschen sysselsatte över 53 000 personer i totalt nästan 7 000 företag. Drygt hälften av omsättningen inom it-branschen uppstår i företag som hör till delbranschen dataprogrammering. Den näst största delbranschen är it-konsultverksamhet. Företagen inom it-branschen är i huvudsak små och medelstora företag.

It-branschen koncentreras till Nyland och andra tillväxtcentrum. Enligt uppgifter från 2017 finns över 50 % av it-branschens verksamhetsställen och 60 % av personalen inom området för NTM-centralen i Nyland. Något över 70 % av branschens omsättning uppstår i Nyland. Andra regionala koncentrationer av betydelse inom it-branschen finns i NTM-centralerna i Birkaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland och Mellersta Finland.

Exporten ökar särskilt i små företag

Tidigare har exporten inom branschen inte granskats i branschrapporterna. En analys av exportens fördelning – dvs. en utredning av i hur stor utsträckning företag bedriver exportverksamhet och företagens storlek – har varit utmanande utifrån existerande exportmaterial. För denna rapport granskar Business Finland branschens export i ljuset av material från Skatteförvaltningen och Suomen Asiakastieto.

Med stöd av uppgifter kan man bedöma vilken andel av den försäljning som beräknats utifrån de momsredovisningar som lämnats till skattemyndigheten är EU-export och export till länder utanför EU inom it-branschen. År 2018 kan exporten inom branschen uppskattas uppgå till en dryg tredjedel av försäljningen. Enligt materialet finns det över 3 900 exportföretag och cirka 2 300 företag har en export som överstiger 100 000 euro.

Den uppskattade exporten för 2015–2018 har ökat avsevärt inom branschen med undantag för uppgifterna för de två aktörerna med störst betydelse. Särskilt exporten har vuxit i små företag och företag vars försäljning har uppgått till mindre än en miljon euro. Enligt det exportmaterial som använts i rapporten kan man dra slutsatsen att exporttillväxten inom den finländska it-branschen inte är beroende av endast ett par företag utan export bedrivs i större utsträckning inom branschen.

SMF-branschbarometern publicerades tillsammans med branschrapporten för it-branschen. Branschtjänst är ett expertnätverk som leds av arbets- och näringsministeriet. Den sammanställer, analyserar och förmedlar information om det arbete som utförs av branschcheferna och som kan användas som grund för företags och olika aktörers beslutsfattande. Branschtjänsten främjar och stöder företags förnyelse, ökat mervärde och internationalisering.

Ytterligare upplysningar:

Johanna Ek, branschchef, tfn 050 557 7028
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926
Risto Setälä, Senior Manager, Business Intelligence, Business Finland tfn, 050 5577858 (exportuppgifter)

Tillbaka till toppen