Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Produktregleringen uppdateras genom ett paket med flera lagar

Arbets- och näringsministeriet
21.12.2016 14.51
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har slutfört ett omfattande projekt för revidering av lagar om produktreglering. Sammanlagt tio olika EU-direktiv om olika tekniska produktgrupper moderniserades på en gång i fråga om sättet att skriva och bestämmelserna om marknadskontroll och om konstaterade av tillförlitlighet.

Republikens president stadfäste sju lagar den 16 december 2016 och i dag utfärdade statsrådet tio förordningar med stöd av lagarna. Före årsskiftet utfärdas ytterligare tre förordningar och då är den stora författningsreformen om teknisk säkerhet färdig. Lagarna och förordningarna träder i kraft den 1 januari 2017. Samtidigt upphävs de gamla författningarna.

– Lagändringarna gäller bland annat hissar, tryckbärande anordningar, elektrisk utrustning, mätinstrument, marknadskontroll, anmälda organ, explosiva varor samt utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, summerar handelsrådet Tomi Lounema.

– I och med reformen blir det lättare för både företag och tillsynsmyndigheter att följa lagstiftningen. Lagstiftningen för olika produktsektorer har skrivits på ett enhetligt sätt och de mycket tekniska bilagorna till direktiven verkställs genom hänvisningsteknik, m.a.o. ska dessa framöver läsas direkt från direktiven. Detta underlättar företagens verksamhet och handel samt författningsöversynen. Bestämmelser om marknadskontroll och om förfarandet för godkännande av anmälda organ finns nu i horisontella lagar och då är bestämmelserna enhetliga för de olika produktsektorerna, berättar Lounema.

Säkerhetskraven för själva produkterna ändras inte nämnvärt. Även bestämmelserna om tillsyn över utrustning och system under driftstiden kvarstår huvudsakligen oförändrade. Klassificeringen av elanläggningar förenklas och vid kraftverksdrift möjliggörs utnyttjande av digitalisering i arbetet i kontrollrummen.

Genom totalreformen av produktregleringen genomförs nationellt tio EU-direktiv som har förenhetligat produktregleringen på EU-nivå. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket Tukes marknadskontrollmyndighet inom sektorn. I början av nästa år ger Tukes närmare information om de branschspecifika reformerna inom lagreformen till företag och inrättningar i branschen.   

Paketet omfattar följande lagar:

Hissäkerhetslagen
Lagen om tryckbärande anordningar
Elsäkerhetslagen
Lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper  
Lagen om ändring av lagen om mätinstrument
Lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
Lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven
Lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven

Ytterligare upplysningar:
Tomi Lounema, handelsråd, ANM, tfn 0295 062 697

Tillbaka till toppen