Hoppa till innehåll
Media

Vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser utredda

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2017 9.02
Pressmeddelande

De utredningar av vindkraftens hälsoeffekter och miljökonsekvenser som arbets- och näringsministeriet har låtit utföra har färdigställts och överlämnats till den styrgrupp som övervakade utredningsarbetet. I utredningarna studeras hur det ljud som vindkraftverk alstrar påverkar människors hälsa samt vindkraftverkens inverkningar på fågelbestånd och fladdermöss.

Social- och hälsovårdsministeriet deltog i finansieringen av hälsokonsekvensutredningen.

De utredningar som nu genomförts ökar kunskapen om vindkraftsbyggandets konsekvenser. Genom en bra planering av markanvändningen och rätt placering av vindkraftverken kan konsekvenserna för miljön och människors hälsa minimeras. Styrgruppen anser att undersökningarna av hälsoeffekter bör fortsättas för att en mer omfattande helhetsbild av saken skulle kunna fås.

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Helsingfors universitet (HU) och Helsinki Ear Institute utförde i samarbete en utredning av hur det ljud som vindkraftverk alstrar påverkar människors hälsa. I utredningen studerades bullret från vindkraftverk och särskilt den inverkan som infraljudet från vindkraftverk åstadkommer. Utredningen består av mätningar som utförts under ledning av VTT samt av en omfattande litteraturöversikt över den internationella forskningen på området.

Genom VTT:s mätningar utreddes de genomsnittliga infraljudnivåerna i vindkraftsproduktionsområdenas omgivning, tidsmässiga variationer i ljudnivåerna och deras jämförbarhet med infraljudnivåer i annan miljö. För att möjliggöra en jämförelse utfördes mätningar av infraljud också på naturligt tysta områden, inom stadsområden och vid gatorna.

Enligt den utredning som studerade infraljudets hälsoeffekter är de infraljudnivåer som mättes i närheten av vindkraftverk och i stadsmiljön i samma storleksklass. I utredningen konstateras det att det enligt befintliga undersökningar inte finns några vetenskapliga bevis på direkta hälsoolägenheter som skulle orsakas av de infraljudnivåer som förekommer i sådana miljöer. Det har presenterats mekanismer genom vilka låga infraljudnivåer skulle kunna påverka hälsan, men det saknas tillräckliga bevis på deras betydelse. Forskarna konstaterar enhälligt i sina slutsatser att det finns endast få undersökningar av infraljudens hälsoeffekter på lång sikt och därför är ytterligare undersökningar motiverade.

Vindkraftverkens inverkningar på fågelbeståndet och fladdermössen bedömdes utifrån internationell och inhemsk forskningslitteratur och konsekvensrapporter. Utredningen avslöjar att variationerna i antalet fåglar och fladdermöss som krockar med vindkraftverk är stora mellan olika arter och artgrupper. Vindkraftsverkens förläggningsplatser har en central betydelse när det gäller krockar med dödlig utgång.

Utgående från en uppskattning som gjorts av Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) kan det konstateras att utbyggnaden av vindkraften i Finland sannolikt inte kommer att utgöra något märkbart hot mot fågel- och fladdermösspopulationer, om vindkraftverken placeras på sådana områden där arttätheten är låg och sannolikheten för krockar så liten som möjligt. Det finns dock behov av ytterligare undersökningar för att man ska kunna säkerställa att vindkraftsbyggandet inte heller i framtiden kommer att hota populationsstorlekarna hos de arter som är krockbenägna och störningskänsliga. Det finns särskilt behov av undersökningar som koncentrerar sig på fladdermössen och uppföljningar på lång sikt av vindkraftverkens inverkningar efter det att vindkraftverk har byggts.

Som bakgrundsmaterial till utredningarna har miljöministeriet sammanställt en översikt som består av ministeriets anvisningar angående bedömningen av vindkraftverkens miljökonsekvenser samt andra undersökningar och utredningar som gjorts på nationell nivå. Ministeriets utredning innehåller länkar till originalpublikationerna.

Det har beslutats att det ska göras en ytterligare utredning av vindkraftens hälsoeffekter. Utredningen startar i höst och den genomförs sannolikt med den finansiering för forskning, prognostisering och utvärdering (TEAS) som tillhandahålls av statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet. Vid de fortsatta undersökningarna utreds sambandet mellan vindkraftverk och hälsotillståndet hos dem som bor i närheten av vindkraftverk, infraljudets inverkan på symptom och fysiologiska reaktioner samt ljudnivåer som vindkraften åstadkommer inne i bostäder.

Regeringen kom överens om genomförandet av de utredningar som nu publicerats i november i anslutning till publiceringen av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. Enligt strategin ska arbets- och näringsministeriet låta utföra en oberoende och omfattande utredning av vindkraftens hälso- och miljöolägenheter innan lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor bereds.

Utredningar (på finska) på webben:

Utredning: Ljudet från vindkraftverk och dess inverkan på hälsan (VTT, THL; STUK, HU)
Litteraturutredning: Vindkraftverkens inverkningar på fågelbeståndet och fladdermössen (LUOMUS)
Översikt: Anvisningar om och utredningar av vindkraftverkens miljökonsekvenser (miljöministeriet)

Ytterligare upplysningar:
Hanna-Maija Kause, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 029 516 3109 (styrgruppens ordförande)
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078

Ytterligare upplysningar om utredningarna:
Timo Lanki, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6326 (infraljudets hälsoeffekter)
Panu Maijala, forskare, VTT, tfn 020 722 3214 (mätningskampanjen för att utreda vindkraftverkens infraljudnivåer)
Kalle Meller, museimästare, LUOMUS, tfn 050 318 2342 (inverkningar på fågelbeståndet och fladdermössen)
Sanna Jylhä, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 029 525 0233 (anvisningar om och utredningar av vindkraftverkens miljökonsekvenser)
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 029 516 3282 (fortsatt undersökning)

Minister Tiilikainen: nu inleds beredning av ett nytt stödsystem för förnybar el

Tillbaka till toppen