Hyppää sisältöön

Tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksia selvitetty

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2017 9.02
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämät selvitykset tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista ovat valmistuneet ja luovutettu selvityksen tekoa valvoneelle ohjausryhmälle. Selvityksissä tarkastellaan tuulivoiman tuottaman äänen vaikutuksia terveyteen sekä tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistui terveysselvityksen rahoitukseen.

Nyt tehdyt selvitykset lisäävät tietämystä tuulivoimarakentamisen vaikutuksista. Hyvällä maankäytön suunnittelulla ja tuulivoimaloiden oikealla sijoittamisella vaikutukset ympäristöön ja terveyteen voidaan minimoida. Ohjausryhmä katsoo, että terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa laajemman kokonaiskuvan saamiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Säteilyturvakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsingin yliopisto ja Helsinki Ear Institute toteuttivat yhteistyössä selvityksen tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutuksista ihmisten terveyteen. Selvityksessä tarkasteltiin tuulivoimamelua ja erityisesti tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vaikutuksia. Selvitys koostuu VTT:n johdolla toteutetuista mittauksista sekä laajasta kirjallisuuskatsauksesta kansainväliseen tutkimukseen.

VTT:n mittauksin selvitettiin tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyviä keskimääräisiä infraäänitasoja, niiden ajallista vaihtelua sekä niiden verrannollisuutta infraäänitasoihin muussa ympäristössä. Vertailun vuoksi infraääniä mitattiin myös luonnonhiljaisella alueella ja kaupunkialueella.

Terveysselvityksen mukaan mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä todetaan, että olemassa olevien tutkimusten perusteella tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä. On esitetty mekanismeja, joilla pienet infraäänitasot voisivat vaikuttaa terveyteen, mutta niiden merkityksestä ei ole riittävää näyttöä. Tutkijat toteavat yksimielisissä johtopäätöksissään, että tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vähän ja lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Tuulivoimaloiden vaikutuksia linnustoon ja lepakoihin arvioitiin kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuskirjallisuuden ja vaikutusraporttien pohjalta. Selvityksen perusteella tuulivoimaloihin törmäävien lintujen ja lepakoiden määrä vaihtelee paljon eri lajien ja lajiryhmien välillä. Voimaloiden sijoituspaikalla on keskeinen merkitys eläinten törmäyskuolleisuudessa.

Luonnontieteellisen keskusmuseon tekemän arvion perusteella tuulivoiman lisärakentaminen ei todennäköisesti aiheuta Suomessa merkittävää uhkaa lintujen ja lepakoiden populaatioille, jos tuulivoimalat sijoitetaan sellaisille alueille, joissa lajien tiheydet ovat alhaisia ja törmäysten todennäköisyydet mahdollisimman vähäisiä. Tarve lisätutkimuksiin on kuitenkin olemassa, jotta varmistetaan, ettei rakentaminen uhkaisi törmäyksille tai häirinnälle alttiiden lajien populaatiokokoja tulevaisuudessakaan. Tarvetta olisi erityisesti lepakoihin keskittyville tutkimuksille sekä pitkäaikaisseurannoille tuulivoimaloiden vaikutuksista rakentamisen jälkeen.

Ympäristöministeriö kokosi selvitysten tausta-aineistoksi katsauksen, johon on kerätty ministeriön ohjeistukset liittyen tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksiin sekä muita kansallisen tason tutkimuksia ja selvityksiä. Ministeriön selvityksessä on linkitys alkuperäisjulkaisuihin.

Tuulivoiman vaikutuksia terveyteen on päätetty selvittää lisää tänä syksynä käynnistettävällä jatkotutkimuksella, joka tullaan todennäköisesti toteuttamaan valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan TEAS-rahoituksella. Jatkotutkimuksessa tullaan selvittämään tuulivoimaloiden yhteyttä lähiasukkaiden terveydentilaan, infraäänen vaikutusta oireiluun ja fysiologisiin reaktioihin sekä tuulivoiman aiheuttamia äänitasoja asuntojen sisätiloissa.

Hallitus sopi nyt julkaistujen selvitysten teosta marraskuussa 2016 annetun, vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhteydessä. Strategian mukaan TEM teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen uusiutuvan sähkön tuotantotukea koskevan lain valmistelua.

Selvitykset verkossa:

Selvitys: Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutus terveyteen (VTT, THL, STUK, HY)

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin (LUOMUS)

Katsaus: Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset (ympäristöministeriö)

Lisätiedot:
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Hanna-Maija Kause, puh, 029 516 3109 (ohjausryhmän pj.)
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

Lisätiedot selvitysten osalta:
johtava tutkija Timo Lanki, THL, puh. 029 524 6326 (Tuulivoimaloiden infraäänen vaikutus terveyteen)
tutkija Panu Maijala, VTT, puh. 020 722 3214 (Tuulivoimaloiden infraäänen mittauskampanja)
museomestari Kalle Meller, LUOMUS, puh. 050 318 2342 (vaikutukset linnustoon ja lepakoihin)
erityisasiantuntija Sanna Jylhä, YM, puh. 029 525 0233 (tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset)
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM, puh. 029 516 3282 (jatkotutkimus)

Ministeri Tiilikainen: uusiutuvan sähkön uuden tukijärjestelmän valmistelu aloitetaan

 
Sivun alkuun