Hoppa till innehåll

TVO lämnade till ministeriet ett MKB-program för slutförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall på kraftverksområdet Olkiluoto i Euraåminne

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2020 9.30
Pressmeddelande

Industrins Kraft Abp lämnade den 14 augusti 2020 in ett program för bedömning av miljökonsekvenserna till arbets- och näringsministeriet. Programmet gäller slutförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall i det slutförvaringsutrymme som ska byggas på kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne. Alternativen är en ny slutförvaring i marken eller en utvidgad slutförvaring i berggrunden.

Programmet för miljökonsekvensbedömning inleder ett förfarande för miljökonsekvensbedömning. MKB-programmet är den projektansvariges plan för de utredningar som behövs och ordnandet av bedömningsförfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna. Arbets- och näringsministeriet är projektets kontaktmyndighet.

Flera alternativ att lämna utlåtanden och åsikter om MKB-programmet 21 augusti–21 september 2020

Arbets- och näringsministeriet kommer att begära utlåtanden av myndigheter och sammanslutningar samt ordna samråd med medborgare och sammanslutningar. Tiden för hörande är 21 augusti–21 september 2020. Hörandet sker på webben i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtanden och åsikter kan också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor kirjaamo(at)tem.fi eller per brev till adressen PB 32, 00023 Statsrådet eller till besöksadressen ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. I utlåtandena och åsikterna ska hänvisas till ärendets diarienummer VN/16079/2020. De framförda åsikterna och utlåtandena publiceras på ministeriets webbplats.

Ministeriet ordnar också ett infomöte för allmänheten om MKB-programmet på ett sätt som preciseras senare. Om coronaläget tillåter ordnas hörandet som ett infomöte för allmänheten den 8 september 2020 kl. 18–20 i Euraåminne kommunhus på adressen Kalliotie 5, 27100 Euraåminne.

De utlåtanden och åsikter som framförts vid hörandena beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. Efter MKB-programfasen fortsätter MKB-förfarandet i MKB-beskrivningsfasen.

Ytterligare information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0125
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7035
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8274

                                      

                                      

Tillbaka till toppen