Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets utredning om kommunikationstjänster som anskaffats för näringsminister Katri Kulmuni från Tekir Oy färdigställdes

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2020 11.15 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 10.43
Pressmeddelande

Den interna revision vid arbets- och näringsministeriet som gjort utredningen rekommenderar att ministeriet på grund av oklarheter i faktureringen och beställningen av tjänster vidtar fortsatta åtgärder i fråga om Tekir Oy och Kari Jääskeläinen. Ministeriet beslutar senare om åtgärderna i fråga.

Tisdagen den 16 juni tog arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson emot den interna revisionens utredning om de kommunikationstjänster som förvärvats för dåvarande näringsminister Katri Kulmuni från Tekir Oy i augusti–december 2019. I utredningen granskades riktigheten i ministeriets verksamhet vid upphandlingen samt kommunikationstjänsternas innehåll, tidtabell och beställaruppgifter. Ytterligare upplysningar om utredningen begärdes av Tekir Oy, Katri Kulmuni och Kari Jääskeläinen, som var ministerns specialmedarbetare. Utredningen och de handlingar och material som hänför sig till den publiceras som bilaga till detta pressmeddelande på ministeriets webbplats (på finska).

I fråga om upphandlingen av tjänsten och avtalet lyfter utredningen bland annat fram följande: Ministeriets media- och kommunikationsenhet, personal- och förvaltningsenhet har i upphandlingsprocessen handlat i enlighet med upphandlingslagen och statsrådets upphandlingsanvisning, och till denna del finns det inget att anmärka på i processen. Avtalet skulle dock ha förtydligats av en mer detaljerad avgränsning av övertagandet av Katri Kulmunis nya ministeruppgifter.

På basis av utredningen var det motiverat för ministeriet att anta att upphandlingens totala värde understiger 20 000 euro. Överskridandet underlättades av att det i avtalet inte hade fastställts något pristak eller någon giltighetstid och av att tilläggsbeställningar till Tekir Oy gjordes direkt av ministerns specialmedarbetare utan att ministeriets förvaltning som ansvarar för avgifterna informerats.

Dessutom fakturerade Tekir Oy 3.12.2019 finansministeriet i den tredje fakturan för en prestation som arbets- och näringsministeriet skulle ha betalat. Fakturan kom aldrig till arbets- och näringsministeriet för granskning och eventuella tilläggsutredningar.

Enligt utredningen var Kari Jääskeläinens, ministerns specialmedarbetares, styrning dominerande vid beredningen av avtalet. Han lät tydligt förstå att han agerade med ministerns mandat, som han dock enligt den redogörelse som Katri Kulmuni lämnat inte hade. Jääskeläinen skötte också själv beställningarna, som ministern och ministeriets förvaltning till vissa delar inte var medvetna om trots att specialmedarbetaren enligt ministeriets arbetsordning ska ge tjänstemännen de uppgifter som behövs för skötseln av dessa uppgifter.

I samband med tjänstens totalpris och fakturering lyfte utredningen fram bland annat följande faktorer:
En del av de arbeten som Tekir Oy fakturerade för hade utförts innan avtalet ingicks. Tekir Oy har fakturerat för sådant träningsarbete som Katri Kulmuni enligt sin redogörelse inte var medveten om. Tekir Oy har också fakturerat för extra arbete i form av träningsprojekt, även om det enligt avtalet borde ha utförts som timarbete.

När det gäller innehållet i den köpta tjänsten konstaterar utredningen bland annat följande: Under träningarna 3.9.2019 och 3.12.2019 har man övat situationer som har samband med Katri Kulmunis arbete som partiordförande. Enligt den interna revisionens syn stöder dock olika simuleringsövningar också förmågan att uppträda i samband med ministerns arbete, även om innehållet inte direkt hänför sig till ministerns arbete.

Som slutsats av utredningen rekommenderar den interna revisionen att ministeriet på grund av oklarheter i faktureringen och beställningen av tjänster vidtar fortsatta åtgärder i fråga om Tekir Oy och Kari Jääskeläinen. Ministeriet beslutar senare om åtgärderna.

Ytterligare information:

Antti Joensuu, direktör, revision och auditering, arbets- och näringsministeriet, 0295 063 697, antti.joensuu(at)tem.fi

Tillbaka till toppen