Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Projektet Arbetsliv 2020 utmanar arbetsplatserna till en timme kring förtroende

Arbets- och näringsministeriet
1.11.2018 9.00
Pressmeddelande

Webbverktyget Förtroendetimmen är ett behändigt sätt att föra det ömsesidiga förtroendet inom arbetsteamet på tal och att finna metoder för att stärka det.

Arbetsliv 2020 är ett samarbetsprojekt drivet av finländska arbetslivsaktörer. I år fokuserar projektet på att väcka diskussion om förtroende och betydelsen av det. Kampanjen Förtroendetimmen drar nu i gång för att ge en möjlighet att diskutera förtroendet på alla arbetsplatser i Finland. Bakom kampanjen står projektet Arbetsliv 2020 och Arbetarskyddscentralen.

Förtroendetimmen är ett avgiftsfritt verktyg med hjälp av vilket ett arbetsteam under handledning och genom deltagande under en timmes tid kan behandla frågor om förtroende och teckna ned sin egen praxis för att öka förtroendet.

– Utveckling av arbetslivet är ofta mycket högtravande överläggningar som i allmänhet gäller hela företaget eller hela arbetsgemenskapen. Utifrån erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt tog vi fram ett enkelt verktyg som kan användas av ett enskilt arbetsteam för att diskutera det ömsesidiga förtroendet, vad som skapar det och hur det kan stärkas, berättar Jarna Savolainen, som är utvecklingschef vid Arbetarskyddscentralen.

Med hjälp av verktyget Förtroendetimmen funderar man under en timmes tid över bland annat vad förtroende är och hur det tar sig uttryck i gruppens verksamhet. På basis av diskussionen antecknar teamets medlemmar i slutet av timmen i en arbetsbok förtroendelöften som ska bidra till att de gemensamma målen genomförs i praktiken.

– Förtroendelöftena handlar bland annat om hur man beter sig i olika situationer. Löftena ska vara sådana att de kan omsättas i praktiken och att alla kan förbinda sig till dem, berättar Savolainen.

På mikronivå är förtroendet i en arbetsgemenskap framför allt en intern fråga i ett arbetsteam: hur agerar och kommunicerar de anställda sinsemellan och med sina chefer. Förtroendet ökar ömsesidig växelverkan inom teamet och ger mod att lyfta fram nya idéer.

Margita Klemetti, projektchef för Arbetsliv 2020, hoppas att så många arbetsplatser som möjligt låter sig inspireras av Förtroendetimmen.

– Betydelsen av förtroende på arbetsplatsen har undersökts i flera studier. Också av den enkät som vi i år gjorde om förtroende framgick det att det råder ett gott förtroende bland människorna på arbetsplatserna. Tack vare detta nya verktyg blir förtroende en synlig del av vardagen. Jag vill uppmuntra alla arbetsplatser att reflektera över detta tema, säger Klemetti.

Arbetsliv 2020 är ett projekt som består av ett riksomfattande nät av arbetslivsaktörer och som samordnas av arbets- och näringsministeriet. Nätverket sporrar och stöder arbetsplatser att utifrån deras egna premisser utveckla och erbjuda information, tjänster och god praxis som hänför sig till arbetslivet. Visionen i den nationella strategin för utveckling av arbetslivet är att Finland ska ha Europas bästa arbetsliv år 2020.

Se också luottamustunti.fi

Ytterligare upplysningar:

Margita Klemetti, projektdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 032
Jarna Savolainen, utvecklingschef, Arbetarskyddscentralen, 040 561 2022

Tillbaka till toppen