Hoppa till innehåll
Media

Slutrapporten från arbetsgruppen för sysselsättningspaketet offentliggörs

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2016 20.40
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet offentliggjorde den 1 september 2016 slutrapporten från arbetsgruppen med uppdrag att bereda sysselsättningspaketet. Rapporten har utnyttjats vid regeringens budgetmangling. I rapporten föreslogs 18 olika åtgärder med hjälp av vilka sysselsättningen kan förbättras.

De åtgärder som arbetsgruppen föreslog hänför sig till följande sex mål: förkortning av arbetslöshetsperioderna, ökat utbud av arbete och undanröjande av bidragsfällor, åtgärder som ökar efterfrågan på arbetskraft, kompetensförbättring, sociala åtgärder och åtgärder med anknytning till arbetsförmågan samt boende och rörlighet.

Åtgärderna är följande:  

I. Förkortning av arbetslöshetsperioderna
1. En nivågradering införs i den inkomstrelaterade dagpenningen
2. Den personliga kundservicen för arbetslösa ökas vid arbets- och näringsbyrån genast i början av arbetslöshetsperioden.
3. Projektet för digitalisering av arbets- och näringstjänsterna stärks

II. Ökat utbud av arbete och undanröjande av bidragsfällor
4. Kumuleringen av arbetsvillkoret inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas helt under tiden för lönesubventionerat arbete
5. Användningen av arbetsprövning på arbetsplatser ökas och bestämmelserna i arbetsavtalslagen och bestämmelserna om offentlig arbetskraftsservice samordnas
6. Maximitiden för stödet för hemvård förkortas
7. Villkoren för alterneringsledighet skärps, när det gäller längden på vikariens arbetslöshet
8. Den nedre åldersgränsen för tilläggsdagar av utkomstskyddet för arbetslösa (pensionsslussen) höjs
9. Sådana fördröjningar i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner som beror på mottagande av arbete minskas
10. En nivåhöjning görs i det skyddade beloppet vid utsökning

III. Åtgärder som ökar efterfrågan på arbetskraft
11. Det införs en ’ny början’ för långtidsarbetslösa och en lönemodell för praktiktid

IV. Kompetensförbättring
12. Ungdomars arbetsmarknadsfärdigheter förbättras: ett program för inledande av studier på andra stadiet och minskning av avhopp
13. Sysselsättningen för dem som är verksamma på arbetsmarknaden främjas
14. Utbildningen för invandrare utvecklas

V. Sociala metoder och metoder med anknytning till arbetsförmågan  
15. Pensionsstöd till dem som varit arbetslösa mycket länge genomförs som en engångslösning

VI. Boende och rörlighet
16. De tidigare beslutade ändringarna i bostadsbidragssystemet ses över: beslutet att överföra studerande till det allmänna bostadsbidraget återkallas
17. I huvudstadsregionen införs inkomstgränser för ARA-bostäder  
18. Självrisken för bostadskostnader inom utkomststödet återinförs

Vid uppdateringen av handlingsplanen för det strategiska regeringsprogrammet den 5 april 2016 avtalade regeringen om ett företagarpaket och ett sysselsättningspaket. Trots de beslutade åtgärderna behövdes det fler metoder för att skapa tillväxt och sysselsättning för att sysselsättningsmålen skulle nås. Därför beslutade regeringen i samband med sysselsättningspaketet att det till budgetmanglingen år 2016 bereds nya tilläggsåtgärder som förbättrar sysselsättningen. Till stöd för beredningen tillsattes för tiden 23.5.2016–31.8.2016 en arbetsgrupp för sysselsättningspaketet. Arbetsgruppens ordförande var avdelningschef Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens slutrapport kan läsas på adressen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75398 (på finska)

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Tuija Oivo, ANM, tfn 050 396 0168

Tillbaka till toppen