Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsminister Haatainen: En åtgärdshelhet med tre punkter för att säkerställa arbetsmarknadens funktion

Arbets- och näringsministeriet
16.3.2020 17.40 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 14.03
Pressmeddelande
Minister Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen beslutade den 16 mars om en åtgärdshelhet med tre punkter för att säkerställa arbetsmarknadens funktion i en coronavirussituation. Ministern har tillsatt en arbetsgrupp bestående av parter från ministerierna, myndigheterna och arbetslivet, och den förväntas komma med snabba förslag. Dessutom bereder arbetsmarknadsorganisationerna förslag till tillämpning av lagen om samarbete inom företag i en coronavirussituation och möjlighet att använda kollektivavtalens krisklausuler. För det tredje har arbetsrättsliga lagstiftningsåtgärder inletts som tjänsteuppdrag.

– Coronaviruset är ett hårt slag mot den finländska arbetsmarknaden. Dess konsekvenser återspeglas i såväl små kioskföretagare som stora börsbolag. Vi har redan sett och kommer att se fler permitteringar och senare även uppsägningar. Det räcker inte enbart med att säkerställa finansieringen för företag. Vi behöver också åtgärder inom arbetsmarknaden, konstaterar Haatainen.

Beredskapsgrupp för arbetsmarknaden

Arbetsminister Haatainen har kallat en högnivåarbetsgrupp bestående av parter från ministerierna, myndigheterna och arbetslivet för att utvärdera coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknadens funktion. En arbetsgrupp tillsätts omedelbart.

Syftet med arbetsgruppen är att lägga fram förslag om säkerställande av arbetsmarknadens funktion, bevarande av arbetsplatserna och undvikande av konkurs hos livsdugliga företag och säkerställande av löntagarnas ställning. Ordförande för arbetsgruppen är arbetsminister Haatainen. 

– Regeringen strävar nu efter att tillsammans med arbetslivets parter minska antalet skadliga fenomen och deras konsekvenser. Arbetsgruppen förväntas lägga fram förslag inom kort. Utifrån förslagen kommer man att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder. Arbetsmarknaden måste nu avstämmas för krisberedskap. Det gäller framför allt att undvika att livsdugliga företag går i konkurs. 

– Permitteringar och uppsägningar förutsätter åtgärder även för att säkerställa löntagarnas ställning. Arbetsgruppen lägger även fram omfattande förslag för att förbättra omställningsskyddet för löntagare, säger Haatainen.

Arbetsgruppen tillsätts tillsvidare. Många olika parter har kallats till arbetsgruppen. Arbetsgruppens sammansättning kan kompletteras enligt behov.

Arbetsmarknadsorganisationerna bereder förslag

Arbetsminister Haatainen har hållit nära kontakt med arbetsmarknadsorganisationerna under de se-naste dagarna. Diskussionerna har lett till en gemensam syn på centralorganisationernas roll i en förändrad situation.

– Jag väntar på förslag från arbetsmarknadsorganisationerna under veckan till tillämpning av lagen om samarbete inom företag i en coronavirussituation och möjlighet att använda kollektivavtalens krisklausuler. Det är viktigt att man i en exceptionell situation kan handla genom ett så enkelt förfarande som möjligt, konstaterar arbetsminister Haatainen.

Organisationerna har blivit ombedda att ge en bedömning av konsekvenserna av vårens arbetsmarknadsförhandlingar på arbetsmarknadens funktion i en förändrad situation.

Arbetsrättsliga lagstiftningsåtgärder som inletts omedelbart

Dessutom har arbetsminister Haatainen som tjänsteuppdrag inlett en omedelbar beredning av en utvidgning av tillämpningen av lagen om samarbete inom företag inom de branscher som omfattas av ett allmänbindande kollektivavtal och möjligheten att göra det möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare. Avsikten är att förändringarna genomförs snabbt. Vid beredningen ska arbetslivets parter höras.

Ytterligare upplysningar:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 1430

Högnivågruppens sammansättning

Ordförande. arbetsminister Tuula Haatainen

Medlemmar:

Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, Avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader

Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, Avdelningen för regioner och tillväxttjänster

Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Ulla Hämäläinen, finansråd, finansministeriet

Anita Lehikoinen, kanslichef, undervisnings- och kulturministeriet

Raisa Erma, enhetschef, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Tiina Korhonen, direktör, Nylands arbets- och näringsbyrå

Markus Äimälä, direktör för juridiska ärenden, Finlands Näringsliv EK

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC

Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Sture Fjäder, ordförande, Akava ry

Jorma Palola, förhandlingschef, Kommunala arbetsmarknadsverket

Risto Lerssi, regeringsråd, Statens arbetsmarknadsverk

Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadsdirektör, Kyrkans arbetsmarknadsverk

Mikael Pentikäinen, vd, Företagarna i Finland

Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, Finlands Kommunförbund rf

Permanenta sakkunniga:

Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet

Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet

Sekreterare:

Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet

Jan Hjelt, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet

Arbetsgruppen kan höra experter under arbetet.

Tillbaka till toppen