Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp föreslår att en ny lag om företagshemligheter ska stiftas

Arbets- och näringsministeriet
18.10.2017 18.47
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har i dag tagit emot betänkandet från en arbetsgrupp som hade till uppgift att bereda genomförandet av direktivet om företagshemligheter. Arbetsgruppen föreslår att det i Finland ska stiftas en separat lag om företagshemligheter som ska innehålla de bestämmelser som förutsätts i direktivet och dessutom de nuvarande bestämmelser om skyddet för affärshemligheter som ingår i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om definitionen på företagshemlighet samt om olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter. I lagen föreslås dessutom bestämmelser om tillåtna sätt att anskaffa företagshemligheter och om de förutsättningar under vilka försummelser och olaglig verksamhet kan anmälas och yttrandefrihet utövas trots skyddet för företagshemligheter.

En domstol ska på yrkande av innehavaren av en företagshemlighet kunna besluta om förelägganden och korrigerande åtgärder. Domstolen kan ålägga den som gjort intrång i en företagshemlighet att betala ersättning eller skadestånd till innehavaren av företagshemlighet.

Förslaget inbegriper också sådana preciseringar av arbetsavtalslagen som direktivet förutsätter.

Effektivare civilrättsligt skydd för företagshemligheter och angivarens ställning

Den nya lagen innehåller mer exakta och mer täckande rättsskyddsmedel som företag förfogar över i sådana fall där intrång gjorts i företagshemligheter. Detta anses effektivisera skyddet för affärshemligheter, som nuförtiden baserar sig i första hand på strafflagstiftningen. Direktivet omfattar inte straffrättsliga bestämmelser. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i strafflagen.

I den nya lagen ingår en bestämmelse om s.k. visselblåsarverksamhet (whistleblowing) enligt direktivet. Enligt den är röjande av en företagshemlighet inte olagligt, om syftet med det är att tjäna allmänintresset genom att försummelser, oegentligheter eller olaglig verksamhet avslöjas. Någon motsvarande bestämmelse ingår inte nuförtiden i den finska lagstiftningen. I sista hand avgör domstolen från fall till fall huruvida angivarens handlande varit berättigat.

Möjlighet att avge utlåtande på adressen: tem.fi/lausuntopyynnot


Ytterligare upplysningar:
Liisa Huhtala, regeringsråd, AMN, tfn 02950 47062, [email protected]
Paula Laine-Nordström, regeringssekreterare, ANM, p 02950 47110, [email protected]

Tillbaka till toppen