Hoppa till innehåll

U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av bestämmelserna om förnybar energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 14.13
Pressmeddelande
Kuvassa käsi ja uusiutuvan energian symboleita

Statsrådet överlämnade den 23 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om de lagstiftningsförslag som skärper EU:s mål för förnybar energi. Europeiska kommissionen offentliggjorde i juli sitt förslag till ändring av direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (RED II), förordningen om styrningen av energiunionen och direktivet om bränslekvalitet. Förslagen är en del av ett mer omfattande klimatpaket, det s.k. 55 %-paketet.

Syftet med förslaget är att uppdatera RED II-direktivet så att det ligger i linje med EU:s nya mål att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030. Förnybar energi har en viktig roll i uppnåendet av utsläppsmålen och i sin nuvarande form leder åtgärderna i direktivet enligt kommissionens bedömning inte till detta allmänna mål. 

Genom ändringen beaktas också EU:s nya strategier för havsenergi, sektorsintegration och väte samt biodiversitet. Genom förslaget eftersträvas dessutom positiva effekter på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

I ändringsförslaget höjs unionens gemensamma mål för förnybar energi från 32 procent till 40 procent. Den nya målnivån förutsätter att medlemsstaterna vidtar nya åtgärder för att öka andelen förnybar energi. Enligt konsekvensanalysen bör Finlands andel öka till 57 procent. 

Medlemsstaterna ska även i fortsättningen uppställa sina egna mål i den nationella klimat- och energiplanen enligt förordningen om styrning av energiunionen. Tidpunkten för granskning 2023 i det ursprungliga direktivet ska slopas.

Utöver höjningen av målnivån för förnybar energi gäller de viktigaste förslagen användningen av skogsbiomassa och hållbarhetskriterierna samt värme- och trafiksektorerna.

Det ursprungliga RED II-direktivet publicerades i december 2018 och skulle genomföras senast den 1 juli 2021. I direktivet finns bestämmelser om stödsystem för förnybar energi, rättigheter för och behandling av konsumenter som producerar el från förnybara energikällor för eget bruk, tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor, mål för ökning av värme och kyla från förnybara energikällor, ursprungsgarantier, användning av biodrivmedel och annan förnybar energi i trafiken samt hållbarheten hos biodrivmedel, flytande biobränslen och fast biomassa.

U-skrivelsen upprättas om de ärenden som det fattas beslut om i EU och som till sitt innehåll skulle höra till riksdagens behörighet om Finland inte var medlem i EU. Skrivelsen omfattar det huvudsakliga innehållet i EU-förslaget och statsrådets ståndpunkt i ärendet. 

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
 

Tillbaka till toppen