Hyppää sisältöön

Eduskunnalle U-kirjelmä komission ehdotuksesta uusiutuvan energian säädösten muuttamisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2021 14.13
Tiedote
Kuvassa käsi ja uusiutuvan energian symboleita

Valtioneuvosto toimitti 23.9.2021 eduskunnalle U-kirjelmän EU:n uusiutuvan energian tavoitteita tiukentavista säädösehdotuksista. Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa ehdotuksensa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä koskevan direktiivin (RED II), hallintomalliasetuksen ja polttoaineiden laatudirektiivin muuttamiseksi. Ehdotukset ovat osa laajempaa ilmastopakettia, eli ns. 55-valmiuspakettia.

Ehdotuksen tavoitteena on päivittää RED II -direktiiviä niin, että se on linjassa EU:n uuden, vuodelle 2030 asetetun 55 prosentin päästövähennystavoitteen kanssa. Uusiutuvalla energia on merkittävä rooli päästötavoitteiden saavuttamisessa ja nykymuodossaan direktiivin toimenpiteet eivät komission arvion mukaan johda tähän yleistavoitteeseen. 

Muutoksella otetaan huomioon myös EU:n uudet uusiutuvaan merienergiaan, sektori-integraatioon ja vetyyn sekä biodiversiteettiin liittyvät strategiat. Lisäksi ehdotuksella tavoitellaan positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja talouskasvuun.

Muutosehdotuksessa unionin yhteinen uusiutuvan energian tavoite nostetaan 32 prosentista 40 prosenttiin. Uusi tavoitetaso edellyttäisi jäsenvaltioilta uusia toimenpiteitä uusiutuvan energian lisäämiseksi. Vaikutustenarvioinnin mukaan Suomen osuus tulisi kasvaa 57 prosenttiin. 

Jäsenvaltiot asettaisivat jatkossakin omat tavoitteensa hallintomalliasetuksen mukaisessa kansallisessa ilmasto- ja energiasuunnitelmassa. Alkuperäisen direktiivin tarkastuspiste vuodelle 2023 poistettaisiin.

Uusiutuvan energian tavoitetason korottamisen lisäksi keskeisimmät ehdotukset liittyvät metsäbiomassan käyttöön ja kestävyyskriteereihin sekä lämpö- ja liikennesektoreihin.

Alkuperäinen RED II -direktiivi julkaistiin joulukuussa 2018 ja se tuli panna toimeen 1.7.2021 mennessä. Direktiivissä säädetään uusiutuvan sähkön tukijärjestelmistä, omaan käyttöön uusiutuvaa sähköä tuottavien kuluttajien oikeuksista ja kohtelusta, uusiutuvia energialähteitä käyttävien tuotantolaitosten lupamenettelyistä, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön ja jäähdytyksen lisäämistavoitteista, alkuperätakuista, biopolttoaineiden ja muun uusiutuvan energian käytöstä liikenteessä sekä biopolttoaineiden, bionesteiden ja kiinteän biomassan kestävyydestä.

U-kirjelmä laaditaan niistä EU:ssa päätettävistä asioista, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kirjelmässä esitetään kuvaus EU-ehdotuksen pääasiallisesta sisällöstä sekä valtioneuvoston kanta asiaan. 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
 

 
Sivun alkuun