Hoppa till innehåll

Utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och miljökonsekvensbeskrivning på remiss

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2021 12.21
Pressmeddelande
Kuvassa ydinjätetynnyri

Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen publicerade den 5 augusti 2021 ett utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Samtidigt har en miljörapport om programmets miljökonsekvenser publicerats.

Ministerierna och Strålsäkerhetscentralen begär utlåtanden om programutkastet och miljörapporten av myndigheter, verksamhetsutövare inom branschen, medborgare och sammanslutningar senast den 10 september 2021. 

Det nationella programmet är en helhetsplan vars mål är att allt använt kärnbränsle och radioaktivt avfall som uppkommer i Finland ska omhändertas på ett säkert sätt. 

I det nationella programmet anges de allmänna målen, principerna, mängderna och platserna i fråga om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt en uppskattning av kostnaderna och tidtabellen för avfallshanteringen. Alla avfallshanteringsåtgärder ska genomföras utan ogrundat dröjsmål.

Direktivet om hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (2011/70/Euratom) förutsätter att finska staten utarbetar ett nationellt program. Nationella bestämmelser om programmet finns i fråga om användningen av kärnenergi i kärnenergilagen och bestämmelser om användningen av strålning i strålsäkerhetslagen. 

När programmet utarbetades genomfördes en miljökonsekvensbedömning (SMB). Miljörapporten innehåller bland annat en beskrivning av projektets verksamhetsmiljö, mål och sannolikt betydande miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbedömningen främjar beaktandet av miljökonsekvenserna vid beredningen och godkännandet av det nationella programmet samt förbättrar allmänhetens tillgång till information och möjligheter att delta samt en hållbar utveckling. 

Utlåtanden om programutkastet och miljökonsekvensbeskrivningen kan lämnas på webben, per e-post eller per brev

Utkastet till det nationella programmet och miljörapporten har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/nationella-programmet, på social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi och Strålsäkerhetscentralens webbplats www.stuk.fi.

Dokumenten publiceras på finska på webben. Sammanfattningar finns också på svenska och engelska.

Åsikter och utlåtanden om utkastet till nationellt program och miljörapporten kan framföras fram till den 10 september 2021. Åsikter och utlåtanden kan sändas via tjänsten Utlåtande.fi, per e-post till adressen [email protected] eller per brev till arbets- och näringsministeriets registratorskontor. 

Registratorskontorets postadress är Arbets- och näringsministeriet, Registratorskontoret, PB 32, 00023 Statsrådet. Registratorskontorets besöksadress är ANM/Registratorskontoret, Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors. 

Mer information:
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425 eller linda.kumpula(at)tem.fi
Mia Ylä-Mella, överinspektör, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 7598 8202 eller mia.yla-mella(at)stuk.fi
Venla Kuhmonen, inspektör, Strålsäkerhetscentralen, tfn 09 7598 8327 eller venla.kuhmonen(at)stuk.fi
 

Tillbaka till toppen