Hoppa till innehåll

Utvärdering: Finlands garantiprogram har förbättrat små och medelstora företags tillgång till finansiering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 9.10
Pressmeddelande

Syftet med Finlands garantiprogram har varit att stödja små och medelstora företags tillgång till finansiering genom att erbjuda bankerna garantier för företagslån. Enligt en utvärdering som arbets- och näringsministeriet beställt har garantiprogrammet väl nått de näringspolitiska mål som uppställts för det. Den offentliga finansieringen har gett en tiodubbel hävstångseffekt.

Finlands garantiprogram är ett program som har gjort det lättare för små tillväxtföretag att få lån genom att bevilja ytterligare garantier för företagens banklån. Garantierna har inriktats speciellt på nyetablerade, snabbväxande, internationaliseringsinriktade och innovativa företag.

”Jag är mycket nöjd med resultaten av utvärderingen av garantiprogrammet. Programmet har lyckats både att förbättra företagens finansiella ställning och utvidga serviceutbudet på finansmarknaden. Finland, Europeiska investeringsbanksgruppen och Europeiska kommissionen har genom samarbete delat risken och resultatet är en tiodubbel hävstångseffekt för den offentliga finansieringen. Detta om något är fråga om verkningsfullt samarbete”, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

 ”Jag är mycket nöjd att Europeiska kommissionens, Finlands regerings, EIF:s och EIB:s mångåriga insats för att stödja snabbt växande och innovativa lokala små företag har gett ett så pass positivt resultat. Utvärderingen visar tydligt att Finlands SMF-garanti nådde sina mål att öka tillgången till finansiering för små och medelstora företag genom förmånliga lånevillkor. Detta skulle inte ha varit möjligt utan garantin. Europeiska investeringsfonden hoppas att få fortsätta sitt framgångsrika samarbete med arbets- och näringsministeriet”, säger Alain Godard som är verkställande direktör för EIF.

Det hade reserverats sammanlagt 40 miljoner euro i finansiering för genomförandet av garantiprogrammet 2016–2020. Av detta belopp finansierades 20 miljoner euro med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och 20 miljoner euro med nationella medel. Europeiska investeringsfonden, som hör till Europeiska investeringsbanksgruppen, har svarat för genomförandet av garantiprogrammet. Garantierna har förmedlats av fem banker: Andelsbanken, Nordea, Aktia, Oma Säästöpankki och Sparbanksgruppen.

Betydande stöd till nystartade företag har beviljats via programmet

Före utgången av 2020 har över 700 företag beviljats lån ur garantiprogrammet. Lånens totalbelopp är cirka 400 miljoner euro. Flest lån beviljades företag inom industri och handel.

Utvärderingen visar att det från garantiprogrammet har beviljats betydande stöd till nystartade och unga företag. Nästan en tredjedel av garantierna har beviljats företag under 1 år vid tidpunkten för lånet och sammanlagt över hälften företag under 5 år. 

Målet med garantiprogrammet har varit att rikta finansiering till växande företag, och enligt utvärderingen har detta lyckats. Den genomsnittliga omsättningen för de företag som fått finansiering från programmet har ökat betydligt kraftigare än hos små och medelstora företag i genomsnitt.

Garantiprogrammet har ökat antalet små och medelstora företag som fått bankfinansiering

Enligt utvärderingen har garantiprogrammet lyckats med att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering. Garantiprogrammet har ökat antalet små och medelstora företag som fått bankfinansiering.

En stor del av garantierna inom programmet har beviljats mikroföretag, nystartade företag, företagsförvärv och generationsväxlingar. Man har lyckats utnyttja programmet i situationer där bristen på säkerheter i typiska fall försvårar erhållandet av bankfinansiering.

Majoriteten av de intervjuade företagen trodde att de skulle ha blivit utan bankfinansiering utan den säkerhet som garantiprogrammet erbjuder. Å andra sidan litade en stor del av företagen dock på att finansieringen skulle ordnas från andra källor. Bristen på ett garantiprogram skulle dock ha haft en fördröjande och minskande effekt på projekt och investeringar. 

I utvärderingen granskades också programmets effekter på finansmarknaden och företagsfältet i vidare bemärkelse. Garantiprogrammet har utvidgat lånemarknaden för små och medelstora företag, särskilt nystartade företag, samt gjort utbudet av finansiering för små och medelstora företag mångsidigare. Programmet har också bidragit till att utvidga finansieringsmöjligheterna när bankerna har utnyttjat Europeiska investeringsbankens nya finansieringstjänster. 

Det väsentliga är att göra bankerna delaktiga och förankra programmet i kontorsnätverket

Bankerna har fungerat i stor utsträckning inom de ramar som garantiprogrammet tillåter, och speciellt bankernas strategier och deras koncentration på sina egna kundsegment eller geografiska områden har styrts av garantin. 

Enligt utvärderingsrapporten har det med tanke på täckandet av marknaden för små och medelstora företag varit viktigt att garantiprogrammet har förmedlats av flera banker och att programmet också i stor utsträckning har förankrats i bankernas kontorsnätverk. Att programmet riktats enligt bankernas egen marknad har kunnat lämna vissa företag utanför möjligheten till garantier, trots att garantiprogrammet i stor utsträckning har använts av bankerna. I rapporten konstateras att det ha varit lätt för företagen att utnyttja programmet, eftersom bankerna ansvarar för det administrativa arbetet.

Utvärderingen gjordes AV 4FRONT Oy.

Ytterligare information: 
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 658 3510
Jaana Valkokallio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4932, [email protected] 
Ulla Roiha, projektchef för utvärderingen, 4FRONT Oy, tfn 040 873 2706, [email protected]

Tillbaka till toppen