Hoppa till innehåll

Utveckling av studieledigheten utreds 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2022 14.04
Pressmeddelande
Photo: Opa Latvala

Arbets- och näringsministeriet har inlett en utredning vars syfte är att få information för att utveckla lagen om studieledighet. Utredningen fokuserar på studieledighetens nuvarande tillstånd, lagstiftningen i andra länder och möjligheterna att använda studieledigheten på ett mer flexibelt sätt.

Arbetet baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket en parlamentarisk reform av kontinuerligt lärande genomförs i Finland. Man vill underlätta studier vid sidan om arbete samt fortsättnings- och kompletteringsutbildning varför behovet av att uppdatera lagstiftningen som rör studieledighet och vuxenutbildningsstöd ska utredas.

Vuxenutbildningsstödet har redan utvecklats under denna regeringsperiod när vuxenutbildningsstödet för löntagare reviderades år 2020. 

Syftet med studieledigheten är också i fortsättningen att förbättra utbildnings- och studiemöjligheterna för dem som arbetar samt att höja utbildningsnivån. Översynen av lagen om studieledighet kräver evidensbaserad kunskap om utbildningsformernas lämplighet som grund för studieledigheten samt om konsekvenserna av bestämmelserna om stöd under studieledigheten.

Utredningen samlar ny information om studieledighetens nuvarande tillstånd och kartlägger de viktigaste praktiska utmaningarna vid tillämpningen av lagen om studieledighet ur arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. I utredningen sammanställs också beskrivningar av systemen för studieledighet i jämförelseländerna.  Som slutresultat av arbetet utarbetas rekommendationer för utveckling av lagstiftningen om studieledighet med beaktande av målen för kontinuerligt lärande och flexiblare möjligheter att utnyttja studieledigheten.

Utredningen genomförs av FCG Finnish Consulting Group och Forefront Oy under augusti–december 2022.

En styrgrupp har tillsatts för projektet. I styrgruppen ingår företrädare för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:
Seija Jalkanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952

Tillbaka till toppen