Hoppa till innehåll

Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2016 14.52 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 11.54
Nyhet

Vid årsskiftet träder flera lagändringar som har samband med främjande av sysselsättningen i kraft. Ändringar görs också i fråga om bl.a. produktregleringen, fullmakterna för export och skötseln av närings-, energi- och miljöpolitiska stöd.

Arbetslöshetsförmån kan användas till lönesubvention och startpeng

Det statligt finansierade utkomstskyddet för arbetslösa kan i fortsättningen användas till finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd för arbetslösa. Målet är att öka flexibiliteten i samband med användningen av anslag, trygga tillgången till tjänster och öka den regionala rörligheten. Ändringen är en av åtgärderna i regeringens sysselsättningspaket våren 2016.

Mer information: meddelande 20.10.2016

Användningsområdet för arbetsprövning utvidgas

Användningsområdet för arbetsprövning utvidgas på försök åren 2017 och 2018, så att arbetsprövning kan användas för att bedöma den arbetssökandes lämplighet innan ett arbetsavtal ingås. Rekryteringsprövningen baserar sig på frivillighet och pågår högst en månad. Målet är att främja att arbetslösa får sysselsättning och att sänka arbetsgivarnas tröskel för att anställa arbetslösa. Ändringen är en av åtgärderna i regeringens sysselsättningspaket våren 2016.

Mer information: meddelande 20.10.2016

Arbetslösa arbetssökande intervjuas med tre månaders intervall

Regeringen effektiviserar arbetskraftstjänsterna i syfte att påskynda sysselsättning. Från ingången av 2017 intervjuas arbetssökande alltid efter tre månaders oavbruten arbetslöshet.  Målet är snabb sysselsättning av arbetslösa arbetssökande, förebyggande av långtidsarbetslöshet och snabbt tillsättande av lediga jobb. Ändringen är en av de åtgärder som regeringen kom överens om vid budgetmanglingen hösten 2016.

Mer information: meddelande 20.10.2016

De frivilliga studierna för slutförande av grundläggande utbildning förlängs

Arbetslöshetsförmån kan från ingången av 2017 betalas under högst 48 månader för att slutföra grundläggande utbildning, i stället för nuvarande 24 månader. Ändringen gäller sådana personer som passerat läropliktsåldern och som inte har avgångsbetyg från grundläggande utbildning.

Skyldigheten att ta emot arbete skärps

Arbetslösas skyldighet att ta emot erbjudet arbete och delta i service som ett villkor för att få arbetslöshetsförmån skärps. Avsikten är att påskynda mottagandet av arbete och förkorta arbetslöshetsperioderna.

Mer information: meddelande 20.10.2016

Ny lag om konkurrensrättsligt skadestånd

Den nya lagen om konkurrensrättsligt skadestånd har betydelse för sådana företag som kan vara både kärande och svarande i skadeståndsärenden. Lagen om konkurrensrättsligt skadestånd skapar klarhet i och underlättar väckande av skadeståndstalan och behandlingen av talan samt säkerställer att de som lidit skada på grund av överträdelse av konkurrensrätten kan få full ersättning för skadan. Lagen träder i kraft den 26 december 2016.

Mer information: meddelande 8.12.2016

Ändringar i lagarna om lönegaranti

Lönegarantilagen, lagen om lönegaranti för sjömän och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. I lagarna om lönegaranti görs ändringar för att lönegarantisystemet inte ska utgöra ett hinder för de överlevnadsavtal som avses i det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadsorganisationerna ingått. Dessutom görs sådana ändringar som ger lönegarantimyndigheten en möjlighet att utnyttja de fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi producerar.

Mer information: meddelande 13.10.2016

Den reviderade upphandlingslagen skapar flexibilitet och ger möjligheter

Den nya lagstiftningen ger offentliga upphandlare bättre möjligheter än i nuläget att göra allt mer kvalitetsfulla, innovativa, hållbara och ansvarsfulla upphandlingar.

Syftet med den nya lagstiftningen är dessutom att minska den administrativa bördan på grund av anbudsförfaranden för både upphandlarna och anbudsgivarna genom att de nationella tröskelvärdena höjs och kraven i samband med upphandlingsförfarandet minskas.

Lagarna träder i kraft 1.1.2017. Lagstiftningen baserar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling.

Mer information: meddelande 29.12.2016

Exportfullmakterna höjs

Exportkrediter som Finlands Exportkredit Ab beviljar och som baserar sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning har en stor betydelse som avhjälpare av marknadsbristen i fråga om finansieringen av kapitalvaruexporten. Ändringar görs i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, lagen om statens specialfinansieringsbolag och lagen om statliga exportgarantier.

I och med den nya lagen höjs Exportkredit Ab:s maximifullmakter till 22 miljarder euro och Finnvera Abp:s maximibelopp av exportgarantier till 27 miljarder euro. Reformen har samband med ett spetsprojekt i regeringsprogrammet som syftar till att stärka konkurrenskraften genom att trygga finansiering för exportföretag.  Lagarna ska träd i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare upplysningar: Kari Parkkonen, regeringsråd, ANM, tfn 050 563 7612

Produktregleringen uppdateras genom ett paket med flera lagar

Arbets- och näringsministeriet har slutfört ett omfattande projekt för revidering av lagar om produktreglering. Sammanlagt tio olika EU-direktiv om olika tekniska produktgrupper moderniserades på en gång i fråga om sättet att skriva och bestämmelserna om marknadskontroll och om konstaterade av tillförlitlighet.

Lagarna och förordningarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Mer information: meddelande 21.12.2016

Kompensation för finansiering av audiovisuella produktioner

En stödordning som gäller kompensation för audiovisuella produktioner tas i bruk den 1 januari 2017. Stödordningen innebär att ett filmproduktionsbolag kan betalas kompensation för de löner som det betalat och de tjänster som det köpt i Finland. Detta ökar affärsverksamheten inom den audiovisuella branschen och medför sysselsättningseffekter även ute i regionerna.

Mer information: meddelande 29.12.2016

De nya energieffektivitetsavtalen träder i kraft vid ingången av 2017

De nya energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft vid årsskiftet. Målet med avtalen är att främja energieffektivitet inom industrin, energi- och servicesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn samt i fastigheter med oljeeldning.

Mer information: meddelande 29.12.2016

Närings-, energi- och miljöpolitiska stöd överförs till Tekes

Innovationsfinansieringsverket Tekes kan i fortsättningen sköta vissa närings-, energi- och miljöpolitiska stöd. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2017. I och med ändringen överförs cirka 90 årsverken från NTM-centralerna till Tekes. Ändringen har samband med regeringens riktlinjer om landskapsreformen.

Ytterligare upplysningar: Mikko Huuskonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 050 413 5427

Mer information: meddelande 20.12.2016

Tillbaka till toppen