Hoppa till innehåll

Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 11.23 | Publicerad på svenska 21.12.2018 kl. 9.30
Nyhet

Flera lagändringar som främjar sysselsättningen träder i kraft vid årsskiftet. Andra ändringar vid årsskiftet är bland annat att nivån på det regionala transportstödet höjs, att konsumentrådgivningen överförs till Konkurrens- och konsumentverket och att en del av Patent- och registerstyrelsens avgifter ändras.

Arbetslösa får möjlighet att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att arbetslösa som fyllt 25 år om de så önskar får bedriva studier som varar högst sex månader utan att förlora arbetslöshetsförmånen. En förutsättning är att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Syftet är att stödja sysselsättningen och förutsättningarna för inledande av företagsverksamhet.
Pressmeddelande

Möjligheten att finansiera lönesubvention och startpeng med anslag för arbetslöshetsförmåner förlängs

Möjligheten att finansiera startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande och lönesubvention med anslag som staten anvisat för arbetslöshetsförmåner förlängs till utgången av 2020.
Pressmeddelande

Sysselsättningspremie för att främja sysselsättningen

Regeringen fattade den 19 december 2018 beslut om en sysselsättningspremie som kan beviljas arbetsgivare. En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan få en sysselsättningspremie på 4 000 euro när arbetsgivaren med hjälp av lönesubvention anställer en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare.
Pressmeddelande

Det regionala transportstödet fortsätter och stödnivån höjs

Transportstödsystemet fortsätter fram till utgången av 2019. Förordningen tillämpas på transporter år 2018 eller 2019.
Pressmeddelande

Konsumentrådgivningen överförs från magistraterna till Konkurrens- och konsumentverket

De konsumentrådgivningsuppgifter som har skötts av magistraterna och den personal som skött uppgifterna överförs till Konkurrens- och konsumentverket vid ingången av 2019. Konsumentrådgivningen sker i huvudsak per telefon. Överföringen har ingen inverkan på de tjänster som tillhandahålls konsumenterna, utan de fortsätter oförändrade också efter årsskiftet.
Pressmeddelande

Ändringar i Patent- och registerstyrelsens avgifter

Ändringar i förordningen om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer och den avgiftstabell som är bilaga till förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Ändringarna innebär bland annat lägre avgifter för anmälan till handelsregistret om bildande av aktiebolag och bostadsaktiebolag och inledande av verksamhet som enskild näringsidkare.

I fortsättningen tas det ut en avgift om anmälan om bokslut lämnas in efter den tidsfrist som anges i förordningen. I de avgifter som gäller föreningsregistret görs ändringar som beror på förnyelse av de elektroniska systemen och avgifternas kostnadstäckning. Dessutom höjs vissa av avgifterna.
Arbets- och näringsministeriets förordning (på finska)

Ny CCM-stämpel på ädelmetallprodukter

I bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten har det gjorts ändringar som träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna finns till påseende i sin helhet och är tillgängliga på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats www.tukes.fi och hos Säkerhets- och kemikalieverket, som även ger information om dem på finska och svenska.
Webbnyhet

Ändringar i upphandlingslagens bestämmelser om begränsning av anknutna enheters försäljning till utomstående

Övergångsperioden för upphandlingslagens bestämmelse om begränsning av anknutna enheters försäljning till utomstående, dvs. till andra än upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den anknutna enheten, upphör den 31 december 2018 för andra anknutna enheter än sådana som är verksamma inom branschen för social- och hälsovårdstjänster. Med anknutna enheter avses enheter som är formellt fristående från den upphandlande enheten och självständiga med tanke på beslutsfattandet och som den upphandlande enheten självständigt eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmande inflytande över på samma sätt som över sina egna verksamhetsställen.

För anknutna enheter inom branschen för social- och hälsovårdstjänster fortsätter övergångsperioden för begränsningen av försäljningen till utomstående. Begränsningen av försäljningen till utomstående är 10 procent till utgången av 2021 och 5 procent och 500 000 euro från ingången av 2022.

Webbnyhet (på finska)

Bokföringsnämndens ledamöter tillsatta för mandatperioden 2019–2021

Regeringen har förordnat ledamöterna i bokföringsnämnden för mandatperioden 1.1.2019–31.12.2021. Bokföringsnämndens uppgift är att på ansökan av myndigheter, bokföringsskyldiga eller organisationer för näringsidkare eller kommuner ge anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen.

Ordförande för nämnden är Timo Kaisanlahti, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet. Vice ordförande är Anders Tallberg, Senior Fellow vid Hanken & SSE Executive Education.
Webbnyhet (på finska)

Tillbaka till toppen