Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Preciseringar av coronastödet för ensamföretagare: Business Finlands räntestöd påverkar, däremot inte biinkomster

Arbets- och näringsministeriet 26.5.2020 16.13 | Publicerad på svenska 3.6.2020 kl. 12.45
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet har preciserat anvisningarna om coronastödet till ensamföretagare. Löneinkomster och andra biinkomster påverkar inte beviljandet av stöd, om övriga villkor uppfylls. Ensamföretagare som fått räntestöd från Business Finland ska inte beviljas stöd för ensamföretagare. Också andra uppdateringar har gjorts i anvisningarna.

I anvisningarna om stöd till ensamföretagare har det i och med de frågor som tagits upp gjorts preciseringar i följande frågor:

  • Företagsverksamhetens heltidsverksamhet bedöms utifrån den gällande pensionsförsäkringen för företagare (FöPL-försäkring) eller omsättningen. Övriga biinkomster påverkar inte stödberättigande. Stöd beviljas också företagare som fortfarande uppfyller de allmänna förutsättningarna för att få stöd, men som på grund av epidemin har sökt sig till lönearbete efter 16.3.
  • Anvisningarna för nystartade företagare har preciserats. Om det inte finns någon FöPL-försäkring, krävs en tidsperiod på minst en månad utifrån vilken omsättningen kan uppskattas. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid att verksamheten, om den fortsatte, skulle ha lett till en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om det ännu inte har uppkommit tillräckligt med omsättning, kan frågan bedömas från fall till fall på grundval av framlagda bevis, t.ex. beställningar, bokningar eller avtal. Detta kan också tillämpas vid bedömningen av inkomstbortfallet till följd av epidemin.
  • I början av Business Finlands räntestöd (19.3–27.3) hade den som ansöker om finansiering inte ålagts någon begränsning i fråga om antalet anställda. Om en ensamföretagare då har fått räntestöd från Business Finland, är han eller hon inte längre berättigad till stöd för ensamföretagare.
  • Kravet på att FöPL-försäkringen ska vara i kraft gäller verksamhet som företagare. Om företagaren redan är FöPL-pensionstagare, ska han eller hon kunna visa upp en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro.

De preciseringar som arbets- och näringsministeriet har berett tillsammans med Kommunförbundet finns i sin helhet på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Om de uppgifter som man behöver inte kan hittas på webbplatsen, tillhandahåller arbets- och näringsministeriet kommunerna rådgivning kring ordnandet av ansökningsförfarandet för stöd för ensamföretagare per e-post på adressen [email protected] och per telefon på nummer 029 504 7300 (vardagar kl. 10-12). Telefontjänsten är i drift till och med fredagen 29.5. E-posttjänsten är i bruk till juni beroende på behovet.

Företagare kan vid behov söka om ändring i stödbeslutet hos kommunen

I och med att anvisningarna har preciserats lönar det sig för de ensamföretagare som fått negativt stödbeslut och som berörs av de preciserade anvisningarna att ta kontakt med kommunen och vid behov söka ändring i stödbeslutet.

Kommunerna ger råd till ensamföretagare vid ansökan om stöd och behandlar ansökningarna i ankomstordning och ansvarar för de beslut som fattats. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beviljandet av stöd för ensamföretagare till kommuner samt för de allmänna villkoren för stödet.

Beviljandet av stöd har inletts snabbt. Arbets- och näringsministeriet har hittills beviljat understöd till 306 av 310 kommuner.

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2 000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Ensamföretagare ska söka stödet i företagets hemkommun, dvs. i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret. Staten har reserverat sammanlagt 250 miljoner euro för stödet till ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet följer finansieringens tillräcklighet.

Mer information:

Kommunernas frågor om hur man ordnar ansökningen för ensamföretagare:

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162
Päivi Blinnikka, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7311

Kommunernas frågor om förfarandet och beviljandet av stödet för ensamföretagare:

Jarkko Huovinen, direktör för enheten för regioner och samhällen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2550
Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, Kommunförbundet, tfn 09 771 2193
Kai Ketelimäki, jurist, Kommunförbundet, tfn 09 771 2088

Företagarnas frågor om ansökan:

den egna kommunen

Tillbaka till toppen