Hoppa till innehåll

Preciseringar i ensamföretagares coronastöd: pensionärer kan få stöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 15.40 | Publicerad på svenska 4.5.2020 kl. 10.50
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har preciserat anvisningarna om coronastödet till ensamföretagare. Kommunerna kan bevilja stöd också för pensionärer. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om övriga villkor uppfylls. Också andra uppdateringar har gjorts i anvisningarna.

En ensamföretagare ska i samband med ansökan lägga fram ett intyg över skatteskuld. Om sökanden har skatteskuld, ska han eller hon lägga fram uppgift om en av Skatteförvaltningen godkänd plan för att betala skatteskulden, en motsvarande plan i fråga om  utsökning eller en inlämnad ansökan om betalningsarrangemang. I motsats till Business Finland eller NTM-centralerna när de beviljar coronastöd, kan kommunerna inte kontrollera om ett företag eventuellt har skatteskuld och därför ska företaget sköta saken.

Preciseringarna i anvisningar har beretts i samarbete med Kommunförbundet och de har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats. Anvisningarna, som baserar sig på en förordning, har uppdaterats bl.a. i fråga om erhållande av flera stöd i samband med coronafall och i fråga om lantbruksföretagare som också bedriver annan företagsverksamhet.

I och med att anvisningarna har preciserats lönar det sig för de ensamföretagare som fått negativt stödbeslut och som berörs av de preciserade anvisningarna att ta kontakt med kommunen och vid behov söka ändring i stödbeslutet.

Om de uppgifter som man behöver inte kan hittas på webbplatsen, tillhandahåller arbets- och näringsministeriet kommunerna rådgivning kring  ansökan om statsunderstöd och ordnandet av ansökningsförfarandet för ensamföretagare per e-post på adressen [email protected] och per telefon på nummer 029 504 7300 (vardagar kl. 10-12).

Företagare ska söka stödet hos företagets hemkommun

I egenskap av statsbidragsmyndighet ansvarar arbets- och näringsministeriet för att kommunerna beviljas understöd med tanke på stödet för ensamföretagare. Syftet med stödet och de allmänna villkoren för stöd har fastställts i statsrådets förordning om stödet.

Ministeriet beslutar inte om de detaljerade villkoren för beviljande av stöd, utan kommunerna svarar för besluten om stödet till ensamföretagare. Kommunerna ska ge företagarna råd vid ansökan och behandla ansökningarna i den ordning som de kommer in. En stor majoritet av kommunerna har redan utlyst ansökan om stöd för ensamföretagare.

Av de sammanlagt 310 kommunerna har 279 ansökt om understöd hos ministeriet, och hittills har 181 kommuner beviljats understöd för stödjande av ensamföretagare. Kommunerna får den första utbetalningsposten inom 2-3 vardagar från det att beslutet fattades.

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Ensamföretagare ska söka stödet i företagets hemkommun, dvs. i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret. Staten har reserverat sammanlagt 250 miljoner euro för stödet till ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet följer finansieringens tillräcklighet.

Ytterligare information:

Kommunernas frågor om hur man ansöker om statsunderstöd och hur man ordnar ansökningen för ensamföretagare:

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7162
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2658

Kommunernas frågor om förfarandet och beviljandet av stödet för ensamföretagare:

Jarkko Huovinen, direktör för enheten för regioner och samhällen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2550
Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, Kommunförbundet, tfn 09 771 2193
Kai Ketelimäki, jurist, Kommunförbundet, tfn 09 771 2088

Företagarnas frågor om ansökan:

den egna kommunen

Tillbaka till toppen