Ansökan till tjänster

Behandling av personuppgifter

Vi utlyser lediga befattningar vid arbets- och näringsministeriet huvudsakligen i tjänsten Valtiolle.fi, där du också kan lämna in din ansökan. I tjänsten Valtiolle.fi samlar vi in uppgifter som är väsentliga för urvalsprocessen och som du själv anger i din ansökan. Du kan också lämna in din ansökan i pappersform till vårt registratorskontor på det sätt som anges i platsannonsen.

I tjänsten Valtiolle.fi kan du meddela om du inte vill att ditt namn ska publiceras i samband med ansökningsprocessen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med rekrytering?

Dina identifieringsuppgifter: namn, adress, telefon, e-postadress, kön, födelsetid, annan eventuell identifieringsuppgift

Övriga uppgifter om dig: uppgifter om utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper och andra uppgifter som är väsentliga vid rekrytering, till exempel uppgifter om din övriga kompetens och körrätt.

Kontaktuppgifter till eventuella referenser.

Ansökningar som lämnats in via tjänsten Valtiolle.fi raderas ur tjänsten tolv månader efter att rekryteringsprocessen har avslutats. 

Ansökningar jämte bilagor förvaras i enlighet med arkiveringsplikten. Sådana som förvaras varaktigt är till exempel ansökningar jämte bilagor som hänför sig till tjänster och befattningar där den sökande utses av republikens president eller statsrådet. Dessutom används uppgifterna i ansökan och dess bilagor till att utarbeta motiveringspromemorian och sammandraget över sökandens tjänstemeriter. 

Förvaringstiderna för uppgifter som behövs för rekryteringsprocesser vid arbets- och näringsministeriet bestäms i enlighet med arkivlagen, arkivverkets föreskrift och statsrådets informationsstyrningsplan. 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i  
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Dessutom finns bestämmelser i anknytning till ansökan till tjänster bland annat i

  • Statstjänstemannalagen 
  • Statstjänstemannaförordningen 
  • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet 
  • Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 
  • Säkerhetsutredningslagen 
  • Reglementet för statsrådet 

Överföring och utlämnade av dina personuppgifter

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Ansökningshandlingarna jämte bilagor omfattas av partsoffentlighet.

Ibland anlitar vi utomstående rekryteringskonsulter vid urvalsprocesserna. I dessa fall kommer vi överens om att personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar.

Ytterligare uppgifter om lagring av ansökningar och ansökningshandlingar ger personalförvaltningen vid arbets- och näringsministeriet ([email protected]).
 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.