Arbetskraftsinvandring och integration


Ersättning till kommuner för kostnader för att ordna verksamhet som stödjer integration

Behandling av personuppgifter

Till kommunerna betalas kalkylerad ersättning för att ordna vägledning, rådgivning och annan verksamhet som stöder integration för personer som behöver integrationstjänster.
Kalkylerad ersättning betalas för sådana personer som bor i kommunen som får internationellt skydd, är offer för människohandel samt för personer som fått uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker eller på grund av att personen är förhindrad att lämna landet.

Dessutom betalas kalkylerad ersättning för familjemedlemmar och andra anhöriga till de personer som nämns ovan, om personerna har haft familjeband innan de anländer till Finland. Kalkylerad ersättning betalas i regel i tre år från det att personen har beviljats uppehållstillstånd.

Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsregistret för det automatiska utbetalningssystemet för kalkylerad ersättning. För att sköta betalningsuppgiften behandlas uppgifterna av Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). 

Vilka uppgifter samlar vi om dig i det automatiska utbetalningssystemet för kalkylerad ersättning?

Bestämmelser om de personen som ingår i kretsen av personen för kalkylerad ersättning finns i lagen om främjande av integration.

Utbetalningssystemet för kalkylerad ersättning kombinerar uppgifterna om identitet och uppehållstillstånd i det elektroniska ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) samt uppgifterna om hemkommun som fås från befolkningsdatasystemet. Genom denna kombinering av uppgifter genereras det kommunspecifika betalningsförslaget för den kalkylerade ersättningen.

Det automatiska betalningsförslaget överförs automatiskt från ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden (UMA) till det automatiska utbetalningssystemet där utvecklings- och förvaltningscentret sköter betalningen till kommunen.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse. 

Bestämmelser om de kostnader som ersätts till kommunerna finns i lagen om främjande av integration.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

 • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
 • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.
 
I den automatiserade betalningsprocessen för kalkylerad ersättning lämnas det inte ut personuppgifter till kommunerna. 

Ytterligare uppgifter ger Rita Alarinta ([email protected])
 

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.

Projektet Sylvias ekonomiska stöd till kommuner som tar emot flyktingar

Behandling av personuppgifter

Genom finansiering från arbets- och näringsministeriets projekt Sylvia ges kommuner som tar emot flyktingar ekonomiska stöd. Stöden är avsedda för förberedelser för mottagande av flyktingar och för igångsättande och utveckling av mottagandet i kommunerna. Stöd från projektet Sylvia beviljas till kommunerna utöver ersättningarna enligt integrationslagen. Projektet Sylvia finansieras med medel ur Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

För betalning av stöden ansvarar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för personförteckningen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband projektet Sylvia?

De ekonomiska stöd som betalas till kommunerna från projektet Sylvia är en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen och ett tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning. För att kommunerna ska beviljas stöd krävs det verifiering av antalet personer som får internationellt skydd som flyttat till kommunen vid en viss tidpunkt och av deras familjemedlemmar som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening.  

I den personförteckning som lämnas in som bilaga till kommunernas ansökan samlas endast de personuppgifter som behövs för att bevilja stödet. 

 • Personens UMA-kundnummer (kundnumret i Migrationsverkets elektroniska system för hantering av utlänningsärenden) eller RGI/UNHCR-numret (FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s case-/kundnummer)
 • Födelsedatum
 • Nationalitet
 • Hemkommun
 • Datum för flytt till kommunen
 • I ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen personens namn och grunden för uppehållstillståndet
 • I ansökan om tilläggsstöd för brådskande vidarebosättning det år i vars kvot kvotflyktingen i fråga har blivit vald att placeras i Finland.

Uppgifterna behandlas bara som en del av betalningsprocessen och eventuella projektkontroller.

Uppgifterna om kontaktpersonen för kommunens ansökan om utbetalning sparas i e-tjänsten för utvecklings- och förvaltningscentrets regionförvaltning. Personlistorna i ansökan om utbetalning sparas i utvecklings- och förvaltningscentrets system USPA. Samma uppgifter sparas i ministeriets ärendehanteringssystem.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse. 

I projektet Sylvias verksamhet iakttas lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 och statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor. Vid beviljande av ekonomiska stöd till kommuner som tar emot flyktingar iakttas statsunderstödslagen.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

 • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
 • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Projekthandlingar (inklusive uppgifter som samlats under projektperioden från ansökningar om ekonomiska stöd) överförs efter att projektet upphört till enheten för informationshantering vid statsrådets förvaltningsenhet för lagring. Handlingar som innehåller personuppgifter märks vid arkiveringen som sekretessbelagda. Projektet Sylvias handlingar förvaras i 10 år från det datum då projektfinansieringen upphör.

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.
Ytterligare uppgifter om Sylvia-projektet ger projektpersonalen (sylvia.tem(at)gov.fi).

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.