Työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen

Kotoutumista tukevan toiminnan järjestämiseen liittyvien kustannusten korvaaminen kunnille

Henkilötietojen käsittely

Kunnille maksetaan laskennallista korvausta kotoutumispalveluja tarvitsevan henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä.
Laskennallista korvausta maksetaan kunnassa asuvista kansainvälistä suojelua saavista, ihmiskaupan uhreista sekä yksilöllisen inhimillisen syyn tai maasta poistumisen estymisen perusteella oleskeluluvan saaneista.

Lisäksi laskennallista korvausta maksetaan edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenistä tai muista omaisista, jos henkilöillä on ollut perheside ennen näiden saapumista Suomeen. Laskennallista korvausta maksetaan pääsääntöisesti kolme vuotta siitä alkaen, kun henkilölle on myönnetty oleskelulupa.

Laskennallisen korvauksen automaattisen maksatusjärjestelmän henkilörekisterin rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö. Tietoja käsittelee maksatustehtävän hoitamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 

Mitä tietoja keräämme sinusta laskennallisen korvauksen automaattiseen maksatusjärjestelmään?

Laskennallisen korvauksen henkilöpiiriin kuuluvat henkilöt määritellään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa.

Laskennallisen korvauksen maksatusjärjestelmässä yhdistetään tiedot ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA-järjestelmä) henkilöllisyys- ja oleskelulupatiedot sekä väestötietojärjestelmästä saatavat kotikuntatiedot. Tästä tietojen yhdistämisestä muodostuu kuntakohtainen laskennallisen korvauksen maksatusehdotelma. Automaattinen maksuehdotelma siirtyy UMA-järjestelmästä automaattisesti maksatusjärjestelmään, jossa KEHA-keskus suorittaa maksun kunnalle.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Kunnille korvattavista kustannuksista säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

  • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
  • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
 
Laskennallisen korvauksen automatisoidussa maksatusprosessissa kunnille ei luovuteta henkilötietoja. 

Lisätietoja antaa Rita Alarinta ([email protected])

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n tietosuojan etusivulta.

Sylvia-hankeen taloudelliset tuet pakolaisia vastaanottaville kunnille

Henkilötietojen käsittely

Työ-ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen rahoituksella tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia taloudellisilla tuilla. Tuet on tarkoitettu pakolaisten vastaanottoon varautumiseen sekä vastaanoton käynnistämiseen ja kehittämiseen kunnissa. Sylvia-hankkeen tukia myönnetään kunnille kotoutumislain mukaisten korvausten lisäksi. Sylvia-hanketta rahoitetaan Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF).

Tukien maksatuksesta vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Työ- ja elinkeinoministeriö on rekisterinpitäjä henkilöluettelon osalta.

Mitä tietoja keräämme sinusta Sylvia-hankkeen yhteydessä?

Sylvia-hankkeesta kunnille maksettavat taloudelliset tuet ovat laskennallisen korvauksen lisäosa ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki. Tukien myöntäminen kunnille edellyttää kuntaan tiettynä ajankohtana muuttaneiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heidän perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneiden perheenjäsentensä määrän todentamista. Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot: 

  • Henkilön UMA-asiakasnumero (Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden sähköisen käsittelyjärjestelmän asiakasnumero) tai RGI-/UNHCR-numero (YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n case-/asiakasnumero)
  • Syntymäaika
  • Kansalaisuus
  • Kotikunta
  • Kuntaan muuttamisen päivämäärä
  • Laskennallisen korvauksen lisäosaosan hakemuksessa henkilön nimi ja oleskeluluvan peruste
  • Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakemuksessa vuosi, jonka kiintiössä kyseinen kiintiöpakolainen on valittu Suomeen sijoitettavaksi

Tietoja käsitellään vain osana tuen maksatusprosessia ja mahdollisissa hanketarkastuksissa.

Kunnan maksatushakemuksen yhteyshenkilön tiedot tallennetaan KEHA-keskuksen aluehallinnon asiointipalveluun. Maksatushakemusten henkilölistat tallennetaan KEHA-keskuksen USPA-järjestelmään. Samat tiedot tallennetaan ministeriön asianhallintajärjestelmään.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua kos-kevan tehtävän suorittamiseksi. 

Sylvia-hankkeen toiminnassa noudatetaan lakia sisäasioiden rahastoista ja valtioneuvoston asetusta sisäasioiden rahastoista. Myönnettäessä taloudellisia tukia pakolaisia vastaanottaville kunnille noudatetaan valtionavustuslakia.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Hankkeen asiakirjat (ml. hankekauden aikana kertyneet taloudellisten tukien hakemusten tiedot) siirretään hankkeen päättymisen jälkeen valtioneuvoston hallintoyksikön tiedonhallintayksikköön säilytettäviksi. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat merkitään arkistoitaessa salassa pidettäviksi. Sylvia-hankkeen asiakirjat säilytetään 10 vuotta hankerahoituksen päättymispäivästä.

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
Lisätietoja Sylvia-hankkeesta antaa hankehenkilöstö (sylvia.tem(at)gov.fi).

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n tietosuojan etusivulta.