Työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen

Kotoutumista tukevan toiminnan järjestämiseen liittyvien kustannusten korvaaminen kunnille

Henkilötietojen käsittely

Kunnille maksetaan laskennallista korvausta kotoutumispalveluja tarvitsevan henkilön ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä.
Laskennallista korvausta maksetaan kunnassa asuvista kansainvälistä suojelua saavista, ihmiskaupan uhreista sekä yksilöllisen inhimillisen syyn tai maasta poistumisen estymisen perusteella oleskeluluvan saaneista.

Lisäksi laskennallista korvausta maksetaan edellä mainittujen henkilöiden perheenjäsenistä tai muista omaisista, jos henkilöillä on ollut perheside ennen näiden saapumista Suomeen. Laskennallista korvausta maksetaan pääsääntöisesti kolme vuotta siitä alkaen, kun henkilölle on myönnetty oleskelulupa.

Laskennallisen korvauksen automaattisen maksatusjärjestelmän henkilörekisterin rekisterinpitäjä on työ- ja elinkeinoministeriö. Tietoja käsittelee maksatustehtävän hoitamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). 

Mitä tietoja keräämme sinusta laskennallisen korvauksen automaattiseen maksatusjärjestelmään?

Laskennallisen korvauksen henkilöpiiriin kuuluvat henkilöt määritellään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa.

Laskennallisen korvauksen maksatusjärjestelmässä yhdistetään tiedot ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA-järjestelmä) henkilöllisyys- ja oleskelulupatiedot sekä väestötietojärjestelmästä saatavat kotikuntatiedot. Tästä tietojen yhdistämisestä muodostuu kuntakohtainen laskennallisen korvauksen maksatusehdotelma. Automaattinen maksuehdotelma siirtyy UMA-järjestelmästä automaattisesti maksatusjärjestelmään, jossa KEHA-keskus suorittaa maksun kunnalle.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Kunnille korvattavista kustannuksista säädetään kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

 • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
 • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 

Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
 
Laskennallisen korvauksen automatisoidussa maksatusprosessissa kunnille ei luovuteta henkilötietoja. 

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n tietosuojan etusivulta.

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman taloudelliset tuet pakolaisia vastaanottaville kunnille

Henkilötietojen käsittely

Työ-ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen tuen toimintaohjelman (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) rahoituksella tuetaan pakolaisia vastaanottavia kuntia ja hyvinvointialueita taloudellisilla tuilla. Tuet on tarkoitettu pakolaisten vastaanottoon varautumiseen sekä vastaanoton käynnistämiseen ja kehittämiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla. Toimintaohjelman tukia myönnetään kunnille kotoutumislain mukaisten korvausten lisäksi. Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma rahoitetaan AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa määrärahan käytön ohjeistuksesta ja seuraa määrärahan käyttöä.

Tukien maksatuksesta vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elin-keinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Työ- ja elinkeinoministeriö on rekisterinpitäjä henkilöluettelon osalta.

Mitä tietoja keräämme sinusta Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman yhteydessä?

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta kunnille maksettavat taloudelliset tuet ovat laskennallisen korvauksen lisäosa ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki. Tukien myöntäminen kunnille ja hyvinvointialueille edellyttää kuntaan tiettynä ajankohtana muuttaneiden kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden ja heidän perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneiden perheenjäsentensä määrän todentamista. Kuntien ja hyvinvointialueiden hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain tuen myöntämisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot: 

 • Henkilön UMA-asiakasnumero (Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden sähköisen käsittelyjärjestelmän asiakasnumero) tai RGI-/UNHCR-numero (YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n case-/asiakasnumero)
 • Syntymäaika
 • Kansalaisuus
 • Kotikunta
 • Kuntaan muuttamisen päivämäärä
 • Laskennallisen korvauksen lisäosaosan hakemuksessa henkilön nimi ja oleskeluluvan peruste
 • Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakemuksessa vuosi, jonka kiintiössä kyseinen kiintiöpakolainen on valittu Suomeen sijoitettavaksi

Tietoja käsitellään vain osana tuen maksatusprosessia ja mahdollisissa rahoitukseen kohdistuvissa tarkastuksissa. 

Kunnan ja hyvinvointialueen maksatushakemuksen yhteyshenkilön tiedot tallennetaan KEHA-keskuksen aluehallinnon asiointipalveluun. Maksatushakemusten henkilölistat tallennetaan KEHA-keskuksen USPA-järjestelmään. Samat tiedot tallennetaan ministeriön asianhallintajärjestelmään.

1.2.-30.4.2023 Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta oli haettavissa myös valtionavustus työntekijän palkkakustannuksiin kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille. 

Kuntien hakemusten liitteenä kerättiin vain avustuksen myöntämisen ja maksatusprosessin kannalta tarpeelliset henkilötiedot:

 • kunnan yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
 • kunnassa jo pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen parissa työskentelevän henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero

Tietoja käsitellään osana avustuspäätöstä ja maksatusprosessia. 

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman toiminnassa noudatetaan lakia sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021) ja valtioneuvoston asetusta sisäasioiden rahastoista (119/2022). Myönnettäessä taloudellisia tukia pakolaisia vastaanottaville kunnille noudatetaan valtionavustuslakia.

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävistä säädetään mm.:

 • Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä 
 • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Toimintaohjelman asiakirjat ohjelmakaudelta (2022–2027) siirretään toimintaohjelman päättymisen jälkeen valtioneuvoston hallintoyksikön tiedonhallintayksikköön säilytettäviksi. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat merkitään arkistoitaessa salassa pidettäviksi. 

Voimme luovuttaa tietojasi niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Emme luovuta tietojasi suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisätietoja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta antaa toimintaohjelman koordinaatiotiimi (kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi).

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n tietosuojan etusivulta.