Arbetsrådet

Behandling av personuppgifter

Arbetsrådet avger utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av arbetstidslagen, semesterlagen, arbetarskyddslag och lagen om unga arbetstagare. Dessutom kan arbetarrådet avge utlåtande om huruvida samarbetslagen eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag ska tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp. 

Arbetsrådet är också den myndighet hos vilken rättelse kan yrkas i vissa ärenden som gäller tillstånd till undantag inom arbetarskyddet.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med ärenden som behandlas i arbetsrådet?

Om det i ett ärende som kommer upp till behandling i arbetsrådet finns enskilda parter, antecknas deras namn, grunden för ställningen som part och kontaktuppgifterna i arbetsrådets diarium. Namnet på de personer som framställt ett rättelseyrkande och namnet på de företrädare för personalen som hörts antecknas i beredningsmaterialet och i de förrättningshandlingar som är partsoffentliga. I andra samband anonymiseras personernas namn.  

Eventuella personuppgifter är en del av de handlingar som ska förvaras varaktigt. Förvaringstiden bestäms i enlighet med arkivlagstiftningen.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten.

Bestämmelser om arbetsrådet finns i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet. 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt. 

Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES och inte heller till internationella organisationer.

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.  

Ytterligare uppgifter om behandlingen av personuppgifter i arbetsrådet ger arbetsrådets heltidsanställda sekreterare Jaana Paanetoja (jaana.paanetoja(at)gov.fi)

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.