Työneuvoston henkilötietojen käsittely

Työneuvosto voi antaa lausuntoja työaikalain, vuosilomalain työturvallisuuslain ja nuorista työntekijöistä annetun lain soveltamisesta ja tulkinnasta. Lisäksi lausunto voidaan antaa siitä, onko yritykseen tai yhteisöön sovellettava yhteistoimintalakia tai yritysryhmään tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia. Lausunnonpyytäjistä ja lausunnon piiriin kuuluvista laeista on säädetty. 

Työneuvostolta voi hakea oikaisua Lounais-Suomen aluehallintoviraston tekemiin poikkeuslupapäätöksiin, jotka perustuvat työaikalain 39 §:ään ja Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemiin poikkeuslupapäätöksiin, jotka perustuvat nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:ään.  

Mitä henkilötietoja keräämme työneuvostossa käsiteltävien asioiden yhteydessä?

Työneuvosto ei kerää henkilötietoja irrallaan sinne vireillä tulleesta oikaisu- tai lausuntoasiasta. Mikäli työneuvoston käsittelyyn tulevassa asiassa on yksittäisiä henkilöitä asianosaisina, merkitään heidän nimensä, asianosaisaseman peruste ja yhteystiedot työneuvoston diaariin. Oikaisuvaatimuksen tekijänä olleiden henkilöiden nimet ja kuultujen yksittäisten henkilöiden ja henkilöstön edustajien nimet merkitään diaariin, valmisteluaineistoon ja asianosaisjulkisiin toimituskirjoihin. Luovutettaessa tietoja asiakirjoista noudatetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja tässä yhteydessä henkilöiden nimiä saatetaan joutua poistamaan. Saatettaessa lausuntoja ja päätöksiä tietoverkkoon kaikkien saataville henkilöiden nimet anonymisoidaan.

Henkilötietoja ovat myös mahdolliset asiamiesten tiedot. Nämä tiedot merkitään asiakohtaisesti diaariin (prosessiosoitteena), ja tiedot säilyvät kaikissa niissä asiakirjoissa, joihin lähettäjä on ne itse merkinnyt.  

Mahdolliset henkilötiedot ovat osa pysyvästi säilytettävää asiakirja-aineistoa. Tiedot arkistoidaan muiden asiaa koskevien tietojen yhteydessä. Säilytysaika määräytyy lainsäädännön mukaisesti.

Istuntojen järjestämiseksi työneuvostolla on käytössään sen sivutoimisen jäsenistön yhteystiedot.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen tehtävän täyttämisen yhteydessä.

Työneuvostosta säädetään työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (työneuvostolaki). 

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Voimme luovuttaa henkilötietoja niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäviksi.  

Lisätietoja työneuvoston henkilötietojen käsittelystä antaa työneuvoston päätoiminen sihteeri Jaana Paanetoja (jaana.paanetoja(at)gov.fi)

Tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että sinulla on myös tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Lue lisää tietosuojaoikeuksistasi TEM:n Tietosuoja-sivulta.