Enkäter och undersökningar

Behandling av personuppgifter

Arbets- och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. För att lyckas i vår uppgift krävs det att vi genomför olika enkäter och undersökningar och i samband med dem kan vi behandla personuppgifter bland annat för finländska och utländska aktörer inom den offentliga förvaltningen och privata sektorn, journalister samt medborgare.

I regel får vi de uppgifter som behövs för enkäter och undersökningar av personerna själva, men vi kan också samla in uppgifter från offentliga kanaler och våra samarbetspartner.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med enkäter och undersökningar

I samband med enkäter och undersökningar kan vi spara personuppgifter om dig som är väsentliga för verksamheten och samarbetet. Sådana uppgifter kan vara bland annat ditt namn, e-postadress, telefonnummer, landet där du är bosatt, den organisation du företräder samt din tjänstebeteckning eller titel. 

Personuppgifter som sparats i samband med enkäter och undersökningar förvaras i högst 10 år. Vi följer statsrådets informationsstyrningsplan i fråga om lagringstiden för personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse. Behandlingen av personuppgifter kan också grunda sig på den registrerades samtycke.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i

  • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Dessutom påverkas genomförandet av enkäter och undersökningar samt arbets- och näringsministeriets uppgifter väsentligt bland annat av:
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

För att förbättra tjänstens kvalitet lägger vi ibland ut ärenden i anknytning till genomförandet av enkäter och undersökningar till externa tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantören kan också verka utanför EU-området om kraven på överföringen av uppgifter enligt dataskyddsförordningen uppfylls. Enkäter och undersökningar kan till exempel genomföras med blanketten Webropol. 

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Din rätt till dataskydd

TiVisste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.