Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

TEM009:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM009:00/2022

Ärendenummer VN/144/2022

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.1.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagens svar EV 220/2022

Avvägningen om studierna ska betraktas som heltidsstudier eller deltidsstudier ska i fortsättningen bedömas utifrån studiernas omfattning endast i fråga om vissa särskilt fastställda studier. Det föreslås att den sänkta skyldigheten att söka arbete som för närvarande gäller arbetssökande som deltar i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån i uppskattningsvis en dryg månad begränsas till att gälla endast sådana studerande som deltar i frivilliga studier och som inte har slutfört sådan utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att förbättra arbetslösas möjligheter att studera vid sidan om jobbsökning utan att förlora arbetslöshetsförmåner. Syftet är dessutom att skapa klarhet i hur en arbetssökandes studier påverkar rätten till arbetslöshetsförmån. Propositionen syftar också till att göra processen med behandling av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa smidigare för arbetssökande och att säkerställa att utkomstskyddsärenden behandlas utan dröjsmål.

Ett ytterligare syfte med propositionen är att öka sysselsättningen med cirka 1100 personer.

Utgångspunkter

Ett mål enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är att förbättra arbetslösas möjligheter att studera på deltid vid sidan om jobbsökning. Den grupp som utreder en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet har föreslagit att systemet med utkomstskydd för arbetslösa ska utvecklas, så att arbetslösa får bättre möjligheter att studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. För att uppnå detta mål ska man se över definitionen av heltidsstudier i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och eventuellt ändra den.

Regeringen fattade den 11 februari 2022 beslut om sysselsättningsåtgärder som ska stärka statsfinanserna med minst 110 miljoner euro. Regeringen drog upp riktlinjer för att förtydliga hur deltidsstudier och arbetslöshetsförmåner kan sammanjämkas samt för att i större utsträckning än för närvarande möjliggöra studier och kompetensutveckling vid sidan av jobbsökning utan att arbetslöshetsförmånen går förlorad. Dessutom fattade regeringen beslut om att frivilliga studier som stöds med utkomstskydd för arbetslösa ska ses över så att de undantag som gäller jobbsökningsskyldigheten för dem som studerar frivilligt ska begränsas till att gälla endast sådana personer som saknar yrkesfärdigheter.

Mer om ämnet

ANM Beslut 21.12.2022 14.20

ANM Beslut 21.12.2022 9.24